fbpx

PRIVACY STATEMENT

Pomme Lifestyle, gevestigd aan Nieuwe Dreef 4, Ulvenhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.pommelifestyle.com
Adres: Nieuwe Dreef 4, Ulvenhout
Telefoonnummer: +31 (0)6 33174419

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pomme Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Naam, e-mailadres, telefoonnumer, en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pomme Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om Pomme Lifestyle’s dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van Pomme Lifestyle’s  nieuwsbrief of andere berichtgevingen.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Pomme Lifestyle neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pomme Lifestyle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pomme Lifestyle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Indien u met Pomme Lifestyle een klantrelatie heeft (waarin Pomme Lifestyle de diensten aan u factureert):
Pomme Lifestyle bewaart uw naam, adres, en telefoonnummer en e-mailadres, zodat Pomme Lifestyle facturen kan sturen en met u in contact kan komen. Pomme Lifestyle bewaart deze zolang als dat nodig is.
Pomme Lifestyle bewaart plannen en verslagen van coaching gedurende het traject. Na afsluiting van het traject bewaart Pomme Lifestyle dit 1,5 jaar waarna ze worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pomme Lifestyle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pomme Lifestyle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pommelifestyle.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pomme Lifestyle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pomme Lifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pommelifestyle.com

 

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd.