fbpx
Leestijd: 7 minuten

Een systemische kijk op Migraine met familieopstellingen

Een systemische kijk op familiedynamieken, werpt een nieuw licht op ziekte en gezondheid.

Zo kunnen chronische ziekten en langdurige klachten waaronder migraine verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je je hiervan niet bewust.

Zolang je dit niet kunt zien, blijft het lichaam om aandacht vragen. Mogelijk niet alleen bij jezelf, maar later ook bij eventuele kinderen. 

Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna je verlichting kunt vinden in het omgaan met migraine of er verbeteringen optreden en soms zelfs migraine geheel verdwijnt.

Een systeemopstelling zoekt niet naar verklaringen maar biedt een nieuw perspectief op migraine.

Hoe werkt dit precies?

Systemische wetten

Iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving.

Volgens de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werken, heb je als mens van nature drie primaire behoeften om jezelf te beschermen binnen een systeem.

Uit deze behoeften volgen drie systemische wetten die voor jouw systeem gelden:

De wet van verbondenheid: iedereen heeft evenveel recht om erbij te horen (binding), ook degenen die al overleden zijn, of nooit geboren zijn (miskramen en abortussen). Degene die wordt uitgesloten, bepaalt de dynamiek.

De wet van ordening: ieder heeft zijn eigen plek in een systeem en de behoefte aan de veiligheid van sociale regels. Systemen hebben een eigen cultuur met eigen normen en waarden. Op het moment dat leden van het systeem niet de plek hebben waar ze ‘horen’, ontstaan verstrikkingen.

De wet van balans in geven en nemen: iedereen heeft behoefte aan gelijkwaardigheid in geven en nemen in relaties. Uitzondering hierop zijn de relaties tussen ouder en kind. Kinderen ontvangen wat ze krijgen van hun ouders en hoeven niet direct een balans te herstellen. Op hun beurt kunnen kinderen later, wanneer ze volwassen zijn, het vele wat ze gekregen hebben, weer doorgeven aan hun kinderen of op andere wijze.

Als jij binnen een van deze wetten onbewust niet in jouw behoefte wordt voorzien, dan kan zich dit gaan uiten in bepaalde klachten.

sfeer-en-beelden-6-Zomertafel-1-van-1-939x1024 ...

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren.

Het toont een ruimtelijke uitbeelding van je systeem van herkomst.

In een familieopstelling wordt gewerkt met representanten of elementen. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Ze kunnen jou en je familieleden representeren, maar ook abstracte elementen als het leven, het geloof, het lot of het geboorteland.

 

Een familieopstelling bij ziekte

Tijdens een familieopstelling zijn antwoorden te vinden op de vraag, wat jou in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor jij niet lekker in je vel zit en rondloopt met lichamelijke klachten of ziekte zoals migraine.

Door hier in mee te gaan, te bewegen of een andere plek in te nemen binnen het veld, kan er uiteindelijk een voelbare ontspanning ontstaan. En dit kan betekenen dat iedereen binnen het systeem zijn of haar plek heeft mogen innemen, en daar ook wordt geaccepteerd en herkend. 

Voor de vraagsteller biedt dit zoveel inzicht, dat er een helend proces ontstaat. Je hebt namelijk de oorsprong van het probleem ontdekt.

Wie horen er bij jouw familie?

Bij jouw familie hoort iedereen die door het collectieve groepsgeweten van de familie wordt omvat: alle kinderen, dus jijzelf en al jouw broers en zussen, halfbroers en halfzussen, ook de doodgeboren kinderen, de weggegeven, de verzwegen en de geaborteerde kinderen.

Ook jouw ouders horen erbij en al hun broers en zussen. Dan jouw grootouders, met soms hun broers of zusters, vooral wanneer die een bijzonder lot hadden, en soms ook jouw overgrootouders.

Behalve jouw bloedverwanten horen ook diegenen erbij die op een of andere manier door jouw familie benadeeld zijn of door wiens lot of dood jouw familie een voordeel had, bijvoorbeeld eerdere partners van ouders of grootouders, die plaats hebben gemaakt of die hun plek vrij moesten maken.

Ook alle slachtoffers van gewelddaden van een familielid horen erbij. Op basis van de bijzondere binding die tussen slachtoffer en dader ontstaat, horen ook de moordenaars van een familielid erbij.

aardbei b

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Een familieopstelling brengt jou in het onzichtbare veld van het bewustzijn. Het geeft inzicht in belemmerende patronen en de kracht waarmee deze werkzaam zijn.

Het bijzondere is dat de representanten ‘toegang’ krijgen tot de gevoelens van degene die ze vertegenwoordigen en ze daarom sensaties ervaren van iemand anders: warmte, kou, trillingen, boosheid en verdriet bijvoorbeeld. 

Het is enorm moeilijk te verklaren waarom er nu precies gebeurt wat er gebeurt tijdens zo’n opstelling. 

Wat voor effect heeft een familieopstelling?

Veelal zet een familieopstelling aan tot beweging. Het bewerkstelligt dat jouw systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. 

Zo is een familieopstelling in staat om een heilzaam proces in gang te zetten.

Bij ziekte kun je het inzetten als een bouwsteen in een holistisch behandelingsconcept.

Welke systemische dynamieken zijn er?

Tijdens een familieopstelling leggen dynamieken in jouw systeem zich vanzelf bloot.

Voorbeelden van dynamieken zijn:
– Je draagt iets voor een ander binnen het systeem.
– Je volgt iemand binnen jouw systeem die niet is erkend of is buitengesloten.
– Je staat niet op je eigen plek (verwisseling met broers of zussen, tussen je ouders in staan, etc.).
– Je identificeert je met een ideaal, iemand anders of een concept.
– Je wilt het (familie)systeem verlaten (bijvoorbeeld vanuit schuld of schaamte).
– Je kunt je ouders niet ten volle nemen of je voelt jezelf groter.

70 c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Opstellingen bij ziekte en gezondheid

Als mens houden we ongemerkt vast aan veel symptomen en ziekten vanuit een diep verlangen naar nabijheid van onze ouders of vanuit een behoefte bij onze familie te horen.

Opstellingen laten duidelijk zien dat veel gezondheidsproblemen een relatie hebben met uitsluiting van een of meer personen uit de familiegeschiedenis, of met het uitsluiten van gebeurtenissen die voor het systeem van belang zijn.

Vaak werkt daarbij ook een onbewuste behoefte naar een eerlijke verdeling, waarbij we ons schuldig voelen of een vermeende eis overeind houden. 

Of we worden door een ziekte gedwongen ons in te houden als we door onze houding of ons handelen een ordening onrecht zouden doen.

Stephan Hausner

Stephan Hausner is een grote naam als het gaat om opstellingen over ziekte en gezondheid. 

In zijn boek ‘Zelfs als het mijn leven kost’ (2009) laat hij met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in de familiesystemen.

Ook al is het zo dat bij veel ziektes of symptomen vaak vergelijkbare familiedynamieken naar voren komen, dan nog zijn de stappen naar een oplossing voor iedereen weer verschillend.

pompoen 3 c

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Verborgen dynamieken bij gezondheidsklachten

Zo laten familieopstellingen zien dat het voor mensen met hoofdpijn vaak moeilijk is om hun liefde naar een van beide ouders te laten stromen. 

In talrijke opstellingen met fibromyalgie komt woede als één van de basisgevoelens steeds weer terug. Bij hoge bloeddruk gaat het vaak in de familieachtergrond om een liefde die ingehouden werd of ingehouden móest worden. 

Bij duizeligheid klinkt de vraag om hulp. Het zou een onbewuste uitdrukking kunnen zijn van verlangen naar nabijheid, geborgenheid en vastgehouden worden door moeder. 

Huidkanker zou kunnen staan voor iets wat erbij hoort, iets waarmee iemand in liefde zeer verbonden is, maar wat hij niet erkennen en beminnen kan, wil of mag. De ziekte van Crohn is vaak verbonden met de relatiedynamiek met moeder.

Spijsverteringsproblemen vind je vaak in verband met een moeilijke relatie met moeder. 

Bij diabetes komt tijdens opstellingen steeds weer naar voren dat er niet van ouders kon of mocht worden genomen. Bij neurodermitis zie je vaak een partnerconflict tussen de ouders of een identificering van een dochter met eerdere partners van de ouders.

Achter slaapstoornissen schuilt vaak de angst of zorg dat een familielid gaat of sterft terwijl je slaapt. Iemand die allergisch is, zegt vaak tegen een persoon van wie hij houdt: ‘Ga weg!’

Chronische blaasontsteking bij vrouwen wijst vaak in de richting van een onbewust ‘nee’ tegen een man. Een epileptische crisis uit zich vaak als een vorm van een oplossing in een onopgelost conflict.*

perzik c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Systemische fenomenologische houding

Een begeleider van familieopstellingen heeft geen concept en geen strategie, maar stelt zich open voor de werkelijkheid zonder een voorafgaande bedoeling. We noemen dit een systemische fenomenologische houding.

De opsteller wacht af wat de werkelijkheid laat zien en handelt of spreekt aan de hand daarvan, zonder daar eerst over na te denken. 

Op deze wijze komt de kracht uit de werkelijkheid zelf (het kwantumveld) en niet uit het cognitief weten of het handelen van de begeleider.

Een systemische fenomenologische houding vraagt om waarneming zonder oordeel, vanuit mildheid en nieuwsgierigheid.

Een familieopstelling bij migraine

Een familieopstelling is geen truc of techniek, en ook geen behandeling met de focus om weer gezond te worden. Wel brengt het een dynamiek aan het licht, die een rol speelt in jouw ziel en familie en mogelijk de ziekte daarmee gunstig beïnvloedt.

De kunst van een familieopstelling zit erin, om met een systemische kijk voor jou en migraine een mogelijk keerpunt te vinden.

Het werken met opstellingen kan beschouwd worden als een methode, maar daaraan voorbij is het een leer over menselijke relaties, een levensfilosofie, een levenshouding en een levenswijze.

Zeker is dat een (familie)opstelling bij migraine de moeite waard is om te overwegen.

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Wist je dat systemisch werk ook een invulling krijgt tijdens de Retraite Migraine?

Je bent van harte welkom!

Een liefdevolle groet,
Pien & Marieke

Pien en Marieke

Retraite Migraine

17- 19 maart

sfeer-en-beelden-6-Zomertafel-1-van-1-939x1024 ...

Retraite Migraine

17- 19 maart

Leestijd: 8 minuten

Een holistische benadering bij Migraine, hoe werkt dit?

Waar de reguliere geneeskunde zich vaak richt op de plek waar de klacht zich manifesteert, kiest een holistische benadering ervoor om te kijken naar de mens als geheel. Het er vanuit gaat dat alles met elkaar samenhangt.

Dit geldt ook voor migraine. Ergens is er een disbalans, waar vele oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Deze oorzaak is voor iedereen anders.

Wij geloven in het zelfhelend vermogen van de mens.

Wij, Pien en Marieke, lichten onze benadering graag toe

Een holistische behandelmethode kent vele vormen. 

Zo is een retraite een kansrijke benadering is om in verbinding te komen met de dieperliggende oorzaak van MIGRAINE. Zie het als een bouwsteen in een holistisch behandelingstraject.

Tijdens het Retraite weekend staan yoga en meditatie centraal. Andere elementen die aan bod komen zijn energetische therapie, creatieve therapie, systemisch werk en voeding.

Graag lichten wij onze visie op migraine toe vanuit onze vakgebieden.:
Pien Romme: energetische therapie, TCM (traditionele Chinese geneeskunde) yoga en energy medicine
Marieke de Zwaan: voedingsdeskundige, integraal migrainecoach, systemisch coach (in opleiding)

Wat is Migraine?

Migraine is een aandoening waarbij, na een tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. Dat leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn.

Migraine is allesbehalve een ‘gewone hoofdpijn’ en komt ook in verschillende gradaties voor. 

Tijdens een migraineaanval heb je eigenlijk altijd een zware, hevige hoofdpijn. Elke aanval van migraine kan anders zijn.

sfeer-en-beelden-6-Zomertafel-1-van-1-939x1024 ...

Triggers voor migraine of hoofdpijn

De meest voorkomende triggers van hoofdpijn en migraine zijn stress, weersveranderingen (luchtdruk verschillen), vermoeidheid, hormonen en voeding. Het kan ook getriggerd worden door lawaai, fel licht, te veel pijnstillers, straling en hormonale anticonceptie.

Tevens kunnen externe ziekteverwekkers, emotionele of orgaanproblemen migraine uitlokken.

Daarnaast kan hoofdpijn een teken zijn van andere gezondheidsproblemen. Zo kan de oorzaak in het hoofd zelf liggen, maar ook elders in het lichaam.

 

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

De traditionele Chinese geneeskunde probeert de mens als geheel en in zijn omgeving te begrijpen. Het is gebaseerd op een holistische benadering.

De Traditionele Chinese geneeskunde onderscheidt verschillende hoofdpijnklachten al naar gelang waar de hoofdpijn zit, het type pijn en welke energiebanen of meridianen met hun bijbehorende organen zijn aangedaan.

Meridianen zijn symmetrische energiebanen in het lichaam, die van je kruin tot in de puntjes van je vingers en tenen lopen. Door heel het lichaam liggen vele meridianen die samen een compleet netwerk vormen. De belangrijkste functie van dit netwerk is het vrijelijk laten stromen van de levensenergie.

Wanneer externe of interne factoren de stroom van de meridianen belemmeren, kun je migraine krijgen.

 

Exogene hoofdpijn en endogene hoofdpijn

De TCM onderscheidt bij hoofdpijn twee hoofdcategorieën: exogene hoofdpijn en endogene hoofdpijn.

Exogene hoofdpijn wordt geassocieerd met externe ziekteverwekkers. Zo kan een ongezonde levensstijl of tijdelijke lichamelijke zwakte het hoofd vatbaar maken voor externe ziekteverwekkers.

Endogene hoofdpijn wordt in verband gebracht met interne gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan:
– Uitputting van de nieren
– Insufficiëntie van het hersenmerg
– Stagnatie van de lever door opgekropte emoties of stress
– Een disfunctionele milt
– Hoofdletsel

aardbei b

Retraite Migraine

17- 19 maart

Energetische therapie

In de energetische therapie onderscheiden we primaire hoofdpijn en secundaire hoofdpijn.

Primaire hoofdpijn is hoofdpijn zonder een ziekteoorzaak. Hieronder vallen spanningshoofdpijn, vasculaire hoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine. Deze varianten zijn verantwoordelijk voor zo’n 90% van alle hoofdpijnen.

Bij secundaire hoofdpijn is er een onderliggende aandoening zoals een cerebrovasculaire aandoening, een trauma aan het hoofd, een infectie, een tumor of een stofwisselingsstoornis. Hoofdpijn kan ook ontstaan door bepaalde ziektebeelden bij de ogen, oren, nek, tanden en sinussen of door bepaalde medicijnen.

Door na te gaan waar de locatie van de hoofdpijn zich bevindt, kun je erachter komen welke meridianen en organen erbij betrokken zijn. Daar wordt de behandeling op gericht.

 

Qi-deficiency bij migraine

Je ziet bij veel mensen die ernstige migraine-klachten hebben dat ze te maken hebben met Qi-deficiency. Ofwel, de ‘batterij’ leeg is.

In eerste instantie, richt een energetische behandeling zich op het snel opladen van de ‘accu’. 

Wanneer het energieniveau goed is, dan verbetert als vanzelf de cardiovasculaire functie (goede functie van het hart en de bloedsomloop).

5 elementenleer

De 5-elementenleer houdt verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur en hoort bij de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De vijf elementen staan voor hout, vuur, aarde, metaal en water.

In de TCM wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Bij Migraine domineert het element vuur in het hoofd.

Verrassende oefening: Water Up Fire Down

Als je je onderbuik warm maakt en je hoofd koel houdt, verandert je constitutie. Daarmee daalt het vuur af en vermindert de druk op je hoofd.

Een zeer effectieve manier om de energiestroom in het lichaam te balanceren, is de oefening “Water up, fire down”.

Klap in je handen en stamp met je voeten uit alle macht, alsof je leven ervan afhangt. Lach en schreeuw in volle overgave (3 keer per dag 20 sec.).

Door in je handen te klappen opent je borstkas. Ook wordt je lichaam warm en vrolijk je op. Door met je voeten te stampen, trillen en versterken je knieën, enkels, heupgewrichten en onderrug.

Zo herstelt de natuurlijke flow in het lichaam.

70 c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Energetische oefeningen bij Migraine

Er zijn veel meer oefeningen die je zelf kunt toepassen om bij migraine de energie in het lichaam te balanceren.

Zo helpt het om je handen op neurovasculaire punten te houden om de hoofdpijn te kunnen verlichten. Ook zijn er een aantal acupunctuur punten die je zelf kunt masseren voor verlichting en balans.

Ook zijn er diverse yoga houdingen die de energie in het lichaam beter laten stomen en balanceren. Door strekkende en draaiende bewegingen kunnen we de meridianen oprekken en organen masseren.

Door te werken met ademhaling breng je meer zuurstof in ons lichaam en cellen. Zo ontstaat er meer balans en rust in je lichaam, geest en spirit.

Zo creëer je je eigen EHBO kit voor migraine.

Yoga bij Migraine

Het positieve effect van yoga op migraine zou onder meer toe te wijzen zijn aan een verbeterde vagale tonus: een activiteit verbonden aan de vaguszenuw, een onderdeel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor een regelmatige harstslag en verminderde stressniveaus.

Yoga zou een rustgevende respons geven aan deze zenuw, wat een positief effect kan hebben op de pijnreductie.

Daarnaast let je met yoga bewust op je ademhaling: ademhalingsoefeningen verhogen de neurotransmiter noradrenaline, die ook je stress reguleert, je focus verbetert en de hersengezondheid bevordert. Als deze neurotransmitter niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot migraine.

Meditatie bij Migraine

Door middel van meditatie is pijn te verminderen doordat je het brein traint om minder emotionele respons en oordeel aan de pijn te hangen. Dit doe je door je gedachten te ‘laten zijn’ en te observeren van een afstand zonder erin mee te gaan.

Mensen die regelmatig meditatie beoefenen, zijn doorgaans minder gevoelig voor pijn en ervaren dit minder intens.

pompoen 3 c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Voeding bij Migraine

Voeding is van grote invloed op Migraine. 

Zo kan een instabiele suikerspiegel, een verstoord darm-microbioom, laaggradige ontstekingen, tekorten aan bepaalde voedingsstoffen, histaminegevoeligheid, dehydratatie of voedselallergieën allemaal van invloed zijn op het ontwikkelen van Migraine.

Helaas wordt er over voeding veel beweerd, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.

Een gezond en geschikt voedingspatroon bij Migraine gaat niet zozeer over wat je niet eet (glutenvrij, suikervrij, koemelkvrij etc.) maar veel meer over wat je wel eet.

De meest eenvoudige en effectieve stap die je kunt zetten is, om bewerkte voeding te vermijden en zoveel mogelijk te kiezen voor pure en onbewerkte voeding.

En daarnaast….. veel drinken! Het is erg belangrijk dat je je lichaam goed hydrateert, zodat voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen en afvalstoffen gemakkelijker je lichaam weer kunnen verlaten.

De invloed van gedachten en emoties op Migraine

De meesten mensen zijn zich er nauwelijks van bewust dat ook gedachten en emoties van invloed kunnen zijn op Migraine. Beiden belasten namelijk ieder op zijn eigen manier jouw zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel is grofweg opgedeeld in het parasympathische en sympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is het gaspedaal. Deze is geactiveerd bij inspanning. Ons parasympathische zenuwstelsel is de rem en zorgt voor rust en herstel. Het is van belang dat beiden in balans zijn.

Indien je voortdurend rondloopt met negatieve gedachten of opgekropte emoties, dan wordt het sympathische zenuwstelsel chronisch belast. Dit kan resulteren in Migraine.

De eerste stap is om je bewust te worden van je gedachten en overtuigingen. Wat vertel jij jezelf, in hoeverre klopt dit en helpt het je vooruit? 

Daarnaast is het belangrijk om emoties te doorvoelen. Een emotie is immers niets anders dan ‘energy in motion’ en vraagt om beweging.

perzik c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Het belang van authenticiteit bij Migraine

Authentiek zijn betekent dat je in alles jezelf durft te zijn en jezelf durft te laten zien met wat er echt is. Dat je je gevoel uit en aangeeft wat je nodig hebt en wat je behoeften zijn.

Dat als iemand je grenzen overgaat, je dit aangeeft in plaats van het te laten gebeuren. Dat je nee zegt, terwijl je weet dat je de ander misschien teleurstelt of dat een ander boos op je wordt.

Dat je onvoorwaardelijk je gevoel of intuïtie durft te volgen, ook al wijk je af van wat ‘normaal’ is, maar dat je doet wat voor jou als kloppend voelt.

Je kunt nog zo gezond eten, je kunt je helemaal gek sporten, je kunt elke dag een handvol vitaminen slikken, maar als je niet luistert naar je innerlijke stem, dan kan het ergens flink mis gaan. Als dit maar lang genoeg duurt, kun je lichamelijke klachten ontwikkelen waaronder migraine.

Gelukkig zijn er heel veel manieren om weer in contact te komen met je ware ik. Met coaching doen we dit middels reflecterende (schrijf-)oefeningen, meditatie en opstellingen.

Systeemopstellingen bij migraine

Chronische ziekten en langdurige klachten waaronder migraine kunnen verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je je hiervan niet bewust.

Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna je verlichting kunt vinden in het omgaan met migraine of er verbeteringen optreden en soms zelfs migraine geheel verdwijnt.

Een systeemopstelling zoekt niet naar verklaringen maar biedt een nieuw perspectief op migraine.

Retraite Migraine 17-20 maart

OP 17-20 maart organiseren wij een retraite met verdieping in Migraine. 

We hebben gekozen voor één van de mooiste plekken van Nederland: centraal in het Geuldal met een weids uitzicht op de omringende heuvels. 

Onze kok neemt je dit weekend mee in het ayurvedisch koken met de al 5000 jaar beproefde keuken van India. Zeer passend bij het thema migraine.

Een retraite is geen doel op zich. Je trekt je terug zodat er ruimte ontstaat om je meer bewust te worden en tot inzichten te komen.

Wat je eruit haalt hangt helemaal van jezelf af. Zo zijn er mensen die levens-veranderende keuzes maken na een retraite tot mensen die gewoon op dezelfde voet verder gaan met mooie inzichten, volledig ontspannen en zelfbewust. 

Nieuwsgierig naar de Retraite met verdieping in Migraine?

Je bent van harte welkom!

Een liefdevolle groet,
Pien & Marieke

Pien en Marieke
sfeer-en-beelden-6-Zomertafel-1-van-1-939x1024 ...

Retraite Migraine

17- 19 maart

Leestijd: 22 minuten

Leven met migraine

Wat houdt het in om te leven met Migraine?

In de loop der jaren heb ik de openhartige ervaringsverhalen van mensen met Migraine verzameld. 

Ieder verhaal staat als vanzelfsprekend op zichzelf. Toch zijn er veel overeenkomsten in de beleving van migraine.

Ik ben me ervan bewust dat ik met mijn holistische zienswijze een bepaalde doelgroep naar me toe trek. Maar een ding is zeker, de behoefte aan natuurlijke behandelmethoden bij Migraine is groot. 

Waar lopen mensen met migraine tegenaan?

In het dagelijks leven lopen mensen met migraine tegen een hoop belemmeringen en frustraties aan.

En dat is niet zo gek, want veel mensen met migraine:

● hebben te maken met beperkingen in het dagelijks leven, omdat ze zich vaak slecht voelen en afspraken moeten afzeggen.
● voelen zich bezwaard naar hun omgeving toe, omdat ze bang zijn niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
● voelen zich vaak onzeker omdat ze nooit weten wanneer de migraine toeslaat.
● voelen zich niet gehoord in het reguliere medische circuit, omdat medicatie het enige is wat ze wordt aangeboden.
● voelen zich eenzaam en hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten.
● willen helemaal geen medicijnen slikken.
● zien wat betreft voeding en leefstijl door de bomen het bos niet meer, omdat er zoveel informatie te vinden is.
● hebben al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te helpen.
● zijn wanhopig omdat er nergens perspectief wordt geboden.

Net als iedere andere chronische ziekte gaat migraine vooral over de voedingsbodem waarop het zich manifesteert. 

Om deze reden is het belangrijk om aandacht te besteden aan het totaalplaatje, waarbij niet migraine, maar ‘de persoon die kampt met migraine’ het uitgangspunt is. 

Onderstaande ervaringsverhalen laten zien dat het tijd is om het tij te keren.

chocola 5

‘Ik heb migraine vanaf mijn 12e. Het is gerelateerd aan mijn hormonale disbalans. Afvallen kost mij heel veel moeite omdat elke keer als ik weer op de goede weg ben, een migraine aanval ervoor zorgt dat ik word teruggeslingerd in mijn minst fysieke en mentale toestand: ik ben niet vooruit te branden, contant moe en overprikkeld.  Deze vicieuze wil ik doorbreken. 

Zoals ik aangaf slik ik betablokkers. Zij helpen mij minder prikkels te ervaren, waardoor ik minder last heb van mijn HSP. De huisarts zegt domweg, ‘als dit helpt, kan je dit toch de rest van je leven blijven slikken’? Waar ik me zo kwaad om kan maken is dat de mensen om mij heen helemaal geen last hebben van het dagelijks eten, sporten naar lieve lust en zich fit voelen. Accepteren en Loslaten…. Ik doe echt mijn best, maar merk dat ik bij iedere migraine-aanval een stukje levensenergie kwijtraak.’

‘Ik loop ontzettend tegen het feit aan dat ik mijn kinderen niet altijd kan verzorgen, dat er zoveel op het bordje van mijn man komt. Maar ook dat ik gemaakte afspraken niet altijd kan nakomen in mijn bedrijf, afspraken met klanten moet verzetten, klanten die daarna afhaken. Vriendinnen die ik vergeet te appen, verjaardagen die ik vergeet.’

‘Ik heb echt de hormonale migraine. Hierdoor ben ik 4 dagen dan uit de running.

Ik loop er tegenaan dat ik niet precies weet wat die migraine uitlokt. Is het hormonaal of juist voeding? Of teveel prikkels of te weinig slaap? Geen idee.’

Ik hoop te leren migraine voor te zijn. En als hij er dan toch doorkomt snel op te lossen zonder triptanen. En helemaal mooi zou zijn zonder paracetamol en ibuprofen.

‘Ik heb laatste tijd, 2 jaar ongeveer, ander soort migraine dan die ik kende. Ik merk dat ik last krijg van zenuwpijn aan de onderkant van m’n hoofd/schedel, die naar voren doorloopt. Voorheen kon ik tijdens slapen rust geven aan m’n hoofd maar nu zeurt m’n hoofdpijn maar door….kan dagen doorgaan. Het kost me zo véél energie. En weet je Marieke, ik noem t migraine maar ik heb eigenlijk geen benul wat t is…..dat is het meest frustrerende. Ik heb daarnaast ook vaak ochtend hoofdpijn. Dan begin ik de dag met hoofdpijn en kom er de rest van de dag niet vanaf. Volgende week heb ik een afspraak bij de neuroloog om hier over te praten (evt. test op slaapapneu). Kortom, erg vervelend allemaal. Ik hoop te ontdekken waar de bron zit, zodat ik er iets aan kan doen……’

aardbei b

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Waar ik tegenaan loop met mijn migraine is schuldgevoel naar mijn kinderen en man. Ik krijg een normale dagindeling niet voor elkaar en heb altijd hulp nodig. Zijn sociale leven en werk moet hier op aangepast worden. Ik denk dan vaak: waarom zou hij met mij willen leven? Ik ben echt een last binnen het gezin. Naar mijn kinderen toe heb ik schuldgevoel dat ik niet de moeder kan zijn die ik wil. De hechting is in de jonge jaren beter met hun vader omdat hij meer consequent voor ze kan zorgen. Ik zie dat ik tekort kom en ga dan soms overcompenseren in andere dingen. Mijn werk ben ik mee gestopt tijdelijk om te kijken of ik het binnen het gezin op orde kan krijgen. Maar ik heb hiermee dus niks meer voor mezelf. Dit zijn de grootste dingen waar ik mee worstel en schuldgevoelens over heb.’

‘Ik heb al tientallen jaren migraine en heb van alles geprobeerd. Alternatief, regulier, hormonaal, neurologisch. Medicatie, behandelingen, kunstmatige overgang. Ik ben uitbehandeld volgens 2 hoofdpijn poli’s. Ik kom niet in aanmerking voor dat nieuwe medicijn. Mijn aanvallen zijn er 2-4 per maand. Bij ovulatie en menstruatie. Die laatste zijn te verhelpen met medicatie. Die rond de ovulatie meestal niet. Het zou fijn zijn als ik toch iets kon doen. Al zou het maar bewustwording zijn van mijn cyclus en de triggers die daarbij horen. Contact met lotgenoten is misschien wel eens fijn. Al heb ik geaccepteerd dat ik patiënt ben.’

‘Helaas heb ik al vanaf m’n 18e ‘te dealen’ met migraine. Wisselend met en zonder preventieve medicatie. Op dit moment slik ik preventief Propanolol, een bètablokker met alle bijwerkingen op de koop toe. Helaas biedt dat ook geen 100% bescherming, met name rondom periodes van bijv griep (en onlangs Corona) slaat de migraine keihard toe en helpt niks. Dus ja… dat een beetje.’

‘Ik ben 43 jaar en neem al jaren medicatie tegen migraine. Naar mijn gevoel heeft voeding heel veel te maken met migraine maar volgens mijn neuroloog en huisarts zijn daar geen bewijzen voor, buiten alcohol en sterke kazen en vandaar mijn interesse in uw webinar. Ik kijk er in ieder geval naar uit.’

‘Ik heb zelf geen migraine maar clusterhoofdpijn. Echt niet tof. Heb het echt al jaaaaren en ook echt al zoveel geprobeerd. Inmiddels zover dat ik gestopt ben met alle medicatie. Ik probeer een aanval nu te stoppen met een advil en redbull en dat lijkt vaak redelijk te werken.’

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Momenteel al 3 aanvallen in het nieuwe jaar, na 10 rustige maanden waarin ik hard mijn best heb gedaan een balans te vinden in beweging, ontspanning, inspanning, voeding, water. Dus ik ben ervan overtuigd dat het invloed heeft.
Maar na een hectische periode van een verhuizing waarin al het bovenstaande minder werd is het weer extreme vormen aan gaan nemen. Ik gebruik de imigran injectie maar wil dit gezien de bijwerkingen zoveel mogelijk beperken. Hormonen is ook een trigger. Al bij al hoop ik er wat van op te steken.’

‘Sinds mijn 12de last van migraine. Maar na de bevallingen steeds vaker en heftiger. Soms wel 5 aanvallen in 1 week. Je kunt ke voorstellen hoe dat is…..pfff. Momenteel ben 100% in de ziektewet en  de werkgever heeft een VSO voorgesteld. Ik voel me mislukt als vrouw als moeder als vriendin als werknemer. Mijn leven wordt momenteel zo bepaald door de migraine. Alles lijkt te veel te worden er daar ligt nu ook de uitdaging. Mijn omgeving en dan voornamelijk mijn schoonfamilie, heeft totaal geen begrip voor mijn situatie. Ik voel me hierdoor zwak en er er niet bij horen. Dat maakt mijn schuldgevoelens naar mijn man en Kids alleen maar erger. Ik vraag me continu af hoe ik hier mee om kan gaan. Hoe kan ik het van een andere kant bekijken? Het wel bekende omdenken.’

‘Ik heb last van hormonale migraine; rondom mijn ovulatie en menstruatie heb ik last. Ik heb hiervoor medicatie die over het algemeen goed werkt. Toch voel ik me tijdens een (door de medicijnen onderdrukte) aanval vaak somber en moe. Idealiter zou ik daarom helemaal geen, of minder, migraine willen hebben rondom de hormonale schommelingen.’

‘Ik heb een milde vorm van migraine, in fases wel/niet, al sinds mijn puberteit, maar altijd als hel ervaren. Een heel log aangelegd: wanneer, hoe, etc. Nooit vinger op kunnen leggen waar het hem nou precies in zit: drank/voeding, fysiek, mentaal, weer, you name it…

‘Ik heb al jaren last van migraine en dat kost veel energie. Je post interesseerde mij en ben benieuwd of voeding van invloed is op mijn hoofdpijn klachten.

‘Loop al heel mijn leven met hoofdpijn kan niet altijd ontdekken waar het vandaan komt, heb al veel geprobeerd, hoop iets nieuws te ontdekken…’

pompoen 3 c

‘Ikzelf kamp al jaren regelmatig met hevige migraine. Tegenwoordig is het weer feller. Ik heb al vanalles geprobeerd ( medicatie, acupunctuur, voeding opgelijst en aangepast,…).

‘Ik voel me momenteel vooral erg schuldig naar mijn omgeving. Mijn man, ouders en ook werk, omdat ik mede door de migraine thuis zit met een burn out. Ik gun mijn man een leukere en gezelligere partner en niet een die alleen maar moet rusten of met pijn in bed ligt (hij ziet dat gelukkig niet zo). Ik voel me schuldig dat ik thuis zit en niet ‘normaal’ kan bijdragen aan de maatschappij, wat ik mijn leeftijdsgenoten (ik ben 26) wel zien doen. En schuldgevoel als ik met hen plannen maak en ze op het laatste moment weer moet afzeggen. Je krijgt dan toch vaak weer zo’n reactie dat ze het vervelend voor me vinden, maar ook vooral voor zichzelf omdat de plannen nu niet doorgaan.’

‘Mijn migraine is hormonaal, dus ik krijg het sowieso in de stopweek. Ook bij drukke momenten of als ik ziek ben, komt het opzetten. Graag zou ik willen weten of er een ‘wondermiddel’ is. Zoals iets eten of bijvoorbeeld in mijn stopweek iets doen, zodat het verdwijnt of minder komt opzetten.’

‘Ik heb al jaren migraine en ben heel benieuwd welke link er in met voeding hierin, mijn migraine is m’n hormoon gerelateerd , kan de rol van voeding hierin wat betekenen?’

Als je naar de neuroloog gaat schrijven ze alleen maar alle soorten medicatie voor. Ik stelde hun dikwijls de vraag of dat migraine uitgelokt kan worden door voeding maar zij beweren van niet. Zij kijken alleen maar naar het hoofd en daar stopt het. Op het internet lees je veel andere dingen. Zelf heb ik ook zeker 20 jaar chronische migraine. Door al de medicatie ben ik mezelf niet meer. Zowel geestelijk als lichamelijk (+15 kilo). En de enige reactie dat ik laatst gekregen heb was dat ik meer op mn tanden moest bijten en dat ze verder niets meer kunnen doen voor mij. Topdokters! Ik wil het op een heel andere manier onder controle houden.”

‘Ik heb al heel wat jaren last van migraine, sommige jaren in mindere mate, andere jaren meer. De oorzaak heb ik en de huisarts nooit goed kunnen vinden/achterhalen. Ik vermoed, dat hormonen ook een rol spelen. Een paar jaar geleden heb ik een massage opleiding gedaan, werd om de week gemasseerd zelf ook en toen had ik er bijna geen last van. Momenteel de laatste maanden, helaas elke 2 weken, de aanvallen zijn ook sterker geworden, ik lig 1,5 dag tot 2 dagen in een donkere,stille kamer, eet niet, drink bijna niet en ik moet erbij overgeven en medicatie (diclofenac zetpillen) helpt niet voldoende tegen de pijn. Ik heb nu Tramadol gekregen, maar dat wil ik niet nemen…Ik heb 3 kinderen die nog genoeg hulp nodig hebben, met dat medicijn mag ik 2 weken geen autorijden bv, dat werkt niet.’

is koffie gezond

‘Ik heb me opgegeven omdat ik al ruim 20 jaar kamp met hormonale migraine . Ik heb uiteraard al heel veel geprobeerd om eraf te komen . Ik leef en eet gezond ( min mogelijk geraffineerde suikers , geen tot weinig gluten , geen tot weinig lactose , geen soja) maar toch blijf ik er maandelijks last van houden. Wel in mindere mate dus het helpt wel iets.

‘Zolang ik mij kan heugen heb ik last van migraine, hormonale migraine.
ik had migraine op een gegeven moment onder controle door het doorslikken van de pil, maar in de overgang gekomen schommelde het weer alle kanten op met mijn migraine. Via multidisciplinaire hulp uit het hoofdpijn ziekenhuis heb ik de migraine nu redelijk onder controle, dit komt door het slikken van de pil “zoely” en het slikken van bloeddruk verlagers.
ik doe er veel aan om gezond en regelmatig te leven, ik mediteer, ik wandel met de hond, ik sport elke dag matig, ik probeer gezond te eten, dat lukt niet altijd en dan zijn er toch de migraine aanvallen.
Ik vind het lastig dat ik zo lang de pil slik en nu ook nog bloeddrukverlagers, ik zou graag zonder deze medicatie willen, maar de pil behoed mij ook voor overgangsklachten en depressie.
lk loop er nu tegen aan dat ik nog steeds niet zonder migraine ben en dat ik medicatie slik wat ik eigenlijk liever niet wil, ik sta altijd open voor nieuwe/andere zienswijzen of methodieken.’

‘Het vele paracetamol gebruik en het niet begrijpen van de triggers: gewoon dagelijks hoofdpijn. Niets met stress of andere omstandigheden te maken.’

Wat ik graag zou willen leren: hoe er mee om te gaan zonder paracetamolgebruik en of de overgang er mogelijk ook invloed op heeft en wat dan verbetering zou kunnen bieden. Is het familiair? Onze dochters zijn ook hoofdpijn gevoelig?!’

pomme-13 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb sinds kort migraine, zeg elke 2 weken. Ik voel het aankomen door een aura en ga dan snel naar bed. 4 uur later is het weer voorbij. Mijn bloeddruk is ook erg verhoogd als ik een aanval krijg, dat heb ik nml afgelopen keer gemeten toen ik de aura zag. Verder is er gelijk met de hoofdpijn nog een ander fenomeen gekomen, namelijk regelmatig een dove/slapende rechterhand (pins and needles). Ik verwacht dat het met een gezondere levensstijl wat aan te verbeteren is.

‘Ik ervaar het meeste schuldgevoel als ik afspraken moet afzeggen. Aangezien dit regelmatig gebeurt, is het een gevoel dat steeds terugkeert. Ik verwacht niet dat een ander zich kan inleven in de ernst van deze ziekte. Het is en blijft een onzichtbare ziekte. Bij een aanval ziet alleen mijn gezin mij zo ziek. Heb dan ook vaak het gevoel dat ik mij moet verantwoorden.  Wat kan helpen om dit gevoel te verminderen.’

‘Ik herken me in wat blijkbaar veel migraineurs zeggen; ik ben al lange tijd super strikt met mijn voeding maar heb nog geen doorbraak in mijn (menstruele) migraine aanvallen ervaren. Ik hoop inzichten uit jouw verhaal op te doen, misschien ook concrete (voedings)tips en nieuwe motivatie te vinden om door te gaan op deze weg om mijn migraine op natuurlijke wijze te genezen.’

‘Ik wil graag alles weten over de genezing van migraine, vooral omdat ik het zelf op een alternatieve manier heb gedaan omdat me toen de kennis nog ontbrak.

pomme-50 klein vierkant

‘Ik heb ongeveer 4 keer per jaar migraine. Vermoedelijk komt dit omdat ik niet genoeg naar mijn lichaam luister. Ik hoop meer inzicht te krijgen in wat migraine is, wat erop van invloed is met uiteraard als doel dat ik nooit meer migraine krijg.’

Ik heb vooral last van hormonale migraine. Altijd gehad tijdens de stopweek met de pil, maar sinds 3 jaar heb ik een spiraal waarbij het eerste jaar zo goed als migrainevrij was. Dat is helaas verleden tijd, zelfs met een nieuwe spiraal blijf ik heftige aanvallen houden van 3 of meer dagen meerdere keren per maand. Misschien heb jij ideeën mbt voeding (de bekenden zijn natuurlijk wijn, chocolade, kaas enz) of andere factoren wat eventueel (mijn) migraine verder nog triggert. Hopelijk kan ik via jou een betere weg in mijn migraine vinden, zodat ik er minder last van heb.’

‘Zelf ben ik jaren een migraine patiënt en mijn vrouw ook. Inmiddels slikken we beide medicijnen ter voorkoming van een aanval. Momenteel slik ik Verapamil tegen mijn specifieke hoofdpijn.’

‘Ik heb me opgegeven voor dit webinar omdat ik regelmatig last heb van migraine.
Wat ik hoop te leren is hoe ik kan ontdekken wat voor mij de triggers zijn mbt migraine. Is dat stress, voeding, hormonen?

POMME24 klein vierkant

‘Ik heb nu zo’n 28 jaar chronische migraine (vijf à zes dagen per week). Heftige aanvallen, waarbij ik op bed moet liggen en moet overgeven, komen sinds ik magnesiumcitraat (van Solgar) slik gelukkig bijna niet meer voor. Maar ik zou ook graag van de dagelijkse pijn af willen. Heb al meerdere neurologen geconsulteerd (die ieder met een andere diagnose en andere medicijnen kwamen) en daarnaast talloze paramedisch therapeuten en alternatieve genezers, helaas zonder resultaat. Misschien moet ik het meer in de voeding zoeken? Overigens eet ik heel gezond (al jaren vegetarisch en sinds een paar jaar veganistisch) en ik rook en drink niet. Bewegen doe ik ook genoeg. Ik zou graag willen horen wat ik nog kan proberen. Een eliminatiedieet schijnt heel zwaar te zijn, maar misschien moet ik dat een keer een kans geven?’

Alles wat mijn migraine kan verminderen is al positief. ik ben zelf erg bewust met mijn voeding bezig maar wat ik ook eet of niet eet, grip op mijn migraine krijg ik niet.’

‘Ik zou graag wat tips en tools willen krijgen hoe ik in mijn huidige leefstijl (veel sporten, druk met werken, eten en dus ook migraine) hier een balans in kan krijgen zodat mijn migraine vermindert, en minder medicatie hoef te gebruiken.’

 

‘Mijn zoontje heeft vanaf zijn 4e jaar minimaal iedere week 1 x migraine. Hij wordt in oktober 12jaar. Hij is onder behandeling van de kinderneuroloog in het LUMC. Daar zeggen ze dat medicatie de enige oplossing is. Ik ben van mening dat er nog andere mogelijkheden zijn. Nu is er bijvoorbeeld zuurstof therapie waar vooral in het buitenland positieve resultaten zijn behaald op het gebied van migraine. Ik heb geprobeerd om voor mijn zoontje zuurstof therapie te krijgen maar de neuroloog zegt dat ondanks dat hij een aantal clusterhoofdpijn symptomen heeft hij niet in aanmerking komt voor de zuurstof therapie. Alleen mensen met de diagnose cluster hoofdpijn krijgen deze therapie en dit wordt dan ook vergoed door de verzekering. Mijn zoontje met chronische kinder migraine mag het niet eens proberen, zij zien hem liever aan de zware medicijnen. Ik voel mij machteloos en zou het zo graag proberen met mijn zoontje want wat nou als dit hem wel helpt…? Ik lees veel boeken over migraine en begeleid zoontje samen met een coach (gericht op ontspanning en zelfvertrouwen) en mijn man. Wij proberen met elkaar voor elkaar te krijgen dat mijn zoon zijn leven kan leiden net als zijn leeftijdsgenoten. Ik sta open voor advies en andere mogelijkheden en blijf zoeken naar een oplossing om voor mijn zoon.’

snijbiet 2 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Ik heb maandelijks last van hormonale migraine. Ik slik momenteel 6 tot 8 pijnstillers per maand. Wil dat afbouwen want last van maag. Heb al allerlei natuurlijke middelen en voedingssupplementen geprobeerd. Las nu onlangs ook iets over het verband tussen histamine en migraine? Hoop gewoon iets te vinden wat me kan helpen om de migraine te verminderen.’

‘Ik heb al 16 jaar dagelijkse hoofdpijn, nu blijkt dit chronische migraine te zijn. Ik hoop leren lifestyle veranderen/aanpassen.’

‘Ik hoop een oplossing te leren voor mijn migraine. Sommige maanden gaat het goed. Andere maanden lig ik 2 weken plat. Vaak komt het voor rond mijn maandstonden. Maar ook bij stress die ik nog niet heb opgemerkt.’

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Zij houden mij recht en geven me kracht, moed om telkens terug recht te veren na een aanval. (Ik heb die klotemigraine al 9 jaar.) Ik vind het moeilijk tegenover hen ook. Veel dingen gaan niet. Uitstappen, activiteiten… Ik probeerde al van alles.

Heel de klassieke medische weg al afgelegd. Ajovy al 9 mnd geprobeerd. Dat hielp een beetje maar niet voldoende om verder te doen. Ik heb ook al alternatieve geneeswijzen getest. Accupunctuur, yag-lasertherapie, mayr-kuur, een dieet opgemaakt door diëtist gevolgd (zonder de zogenaamde triggerfoods), …
Mensen adviseren me van alles, zo van ‘ ga eens naar die of die, want mevr. X is helemaal van haar migraine af geraakt’ Daar word ik gek van! Het is erge chronische migraine. Heel onvoorspelbaar. Heel erg moeilijk te behandelen. Refractair zoals ze dat zo mooi kunnen noemen.

Nu hoorde ik overlaatst van iemand om glutenvrij te eten. Ik wil dat wel proberen maar gluten zitten bijna overal in. Dus ben ik wel elke dag eens aan het ‘zondigen’ want zo voelt dat dan voor mij ook aan.

Ik voel me gevangen in mijn lijf. Ik wil zoveel kunnen doen en ik kan dat niet. Mijn lijf houdt me tegen. Het moet allemaal anders, aangepast, op maat voor mij. Niets gaat vanzelf. Ik hou constant met van alles rekening opdat ik geen aanval zou krijgen of geen zo’n erge. Pff.

Dat zijn zo een beetje de dingen die ik moeilijk vind nu.’

peultjes c

‘Ik heb sinds ruim 4 jaar chronische migraine, wat zo’n beetje alles in mijn leven beïnvloedt. Het is een te complex geheel om op te schrijven…Ik heb van alles al geprobeerd en niets helpt…). Maar dromen mag en hoop doet leven!

Daarnaast vind ik het prettig andermans verhaal en ervaringen te horen en wellicht in contact te komen met ‘lotgenoten’.’

‘Ik hoop datgene te vinden wat mij grip heeft op de hormonale migraines of nog mooier wat mij ervan af helpt. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen maar wie weet. Al in het pakketje: Rekening houden met Slaap, Agendaplanning (rust nav cyclus), Beweging, Voeding (uitsluiten melkproducten, gluten, suiker, nachtschade), Supplementen. Misschien moet ik leren om beter met stress om te gaan en niet te veel van aantrekt wat ander vind en denk.’

‘Migraine is een deel van mijn leven. Als ik het aantal dagen optel dat ik geveld in mijn bed/zetel doorbracht en niet deelnam aan het leven dan ben ik al lang voorbij het jaar. Eten, ingrediënten, inspanningen, weersomstandigheden, additieven, alcohol, hormonen,.. ze zijn allemaal van tel als het op triggers aankomt.
Hoe doorbreek je een cirkel die van ’s morgens tot ’s avonds een rol speelt en op elke moment van de dag een proces in gang kan zetten van pijn, misselijkheid, inactiviteit en terugtrekken uit het leven van alledag?
Heel wat info verzamelt doorheen de jaren en al veel aanvallen kunnen vermijden maar bij inspanningen krijg ik er geen vat op. Sporten is uitgesloten en dagelijkse activiteiten dienen gedoseerd te worden en dan nog … Benieuwd naar uw inzichten!’

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Ik zou graag ‘medicijn en pil vrij’ willen leven. En daarnaast voluit willen leven zonder belemmert te worden door hoofdpijn en migraine. Ik zou hier graag tips voor willen.

Ik slik momenteel dagelijks flink wat onderhoudsmedicatie en gebruik injecties bij migraine aanvallen. Ik heb niet het idee dat dit echt helemaal helpt. Het vermindert alleen iets. Daarnaast slik ik de anticonceptiepil tegen hormoonschommelingen, omdat dat ook migraine triggert. Ik houd al rekening met bepaalde voeding, stress, slaap, prikkels etc….maar HET middel nog niet gevonden. Met vlagen kan ik er erg down van worden en er erg moedeloos van worden!

‘Op dit moment ben ik 61 en ik heb sinds mijn 9 jaar migraine, wekelijks! De laatste 7 jaar nog erger dan ooit dus zit ik aan de triptanen. Onnodig te zeggen dat ik werkelijk alles heb geprobeerd, zowel regulier als alternatief.Ik ben verder gezond, ben 164 lang en weeg 62 kg. Ik sport 3 keer in de week en wandel veel. Ik eet plantaardig en ik suppleer nogal wat. Ik loop tegen mijn migraine aan, keer op keer en ik hoop een magische sleutel te vinden.’

‘Ik heb al jaren last van migraine en hoofdpijn. Paar jaar terug naar de neuroloog gegaan een mri scan gemaakt niks gevonden, kreeg medicijnen voor hartritmestoornissen waardoor ik ze ook echt begon te krijgen. Die afgebouwd en toen had de neuroloog antidepressiva voorgeschreven zonder enig uitleg. Ik ben op internet gaan kijken en las alleen maar negatieve berichten erover waardoor ik er niet mee ben begonnen. Ik ben zelf op mijn voeding gaan letten.sinds vorig jaar oktober ga ik naar de osteopaat en heb tot april alleen 1 keer rond mijn menstruatie een migraine aanval gehad van een dag en mijn hoofdpijn was ook aanzienlijk minder. Begin april heb een migraine aanval gehad twee dagen lang op bed gelegen kon geen licht zien en alles overgeven. Na twee dagen kreeg ik midden in de nacht ontzettend pijn aan mijn linkerkant. Mijn man had me meegenomen naar de spoedeisende hulp. Ik werd aan de infuus gezet en er werd een mri scan gemaakt. Gelukkig is er niks uitgekomen maar daar stond ik dan nog steeds met pijn. De dagen erna had ik een paar migraine aanvallen gehad , dagelijks hoofdpijn en was ook misselijk. Tot vorige week heb ik dagelijks hoofdpijn met af en toe een migraine aanval. Ik ging weer naar de huisarts en ze zei ‘gebruik toch de antidepressiva’. Zo gezegd zo gedaan en wonder boven wonder het sloeg goed aan en een dag had ik geen hoofdpijn meer na anderhalve maand! MAAR het leek alsof ik watten in mijn hoofd had, mijn hoofd leek verdoofd en had zware stemmingswisselingen. Na een paar dagen had ik weer hoofdpijn en ook een migraine aanval weer gekregen. Ik ben sinds gisteren nu gestopt met de antidepressiva. Ik wil heel graag weer van mijn hoofdpijn en mijn migraine af. Ik heb me sinds afgelopen donderdag ook ziek gemeld op mijn werk het kwam niet meer aan en zorgde weer voor extra stress.Ben ontzettend moe en op 🙁

6 weken Powersmoothie Challenge

‘Ik heb sinds mijn puberteit migraine vooral rond (net na) mijn menstruatie. Heb medicijnen van de huisarts en die helpen vaak wel meteen maar ben wel benieuwd wat ik kan doen met voeding om het te voorkomen.’

De migraine wordt erger en ik heb veel medicijnen nodig.’

‘Ik heb vaak in de ochtend hoofdpijn bij het wakker worden, soms is het lichte hoofdpijn en soms is het heftig en weet ik dat het migraine wordt, dan neem ik na een uurtje rizatriptan. Maar soms kan ik een aanval ook ‘de kop indrukken’ door een (of meer) kopjes sterke koffie. Het is nu zo dat ik bijna elke dag op sta met hoofdpijn en dus koffie drink bij het opstaan. Ik zou daar graag van af willen, omdat ik weet dat koffie niet goed is en zeker niet als je het perse nodig hebt. Al heb ik het liever dan de Rizatriptan.’

‘Sinds jaar en dag heb ik wekelijks last van migraine. Overdag is hier redelijk goed mee te leven door de medicijnen die ik via de neuroloog ter beschikking heb.
Wat voor mij niet onder controle te krijgen is, is de migraine. Die krijg ik een paar uur ná intensief gesport te hebben én ik krijg vaak hoofdpijn als ik ‘s ochtends vroeg wakker word. Die laatste vorm lijkt meer op clusterhoofdpijn. Ik heb al diverse therapieën gevolg, helaas zonder écht effect.

witte smoothie is gezond

‘Sinds ongeveer mijn 45e levensjaar migraine ontwikkeld. Voor die tijd wist ik niet wat hoofdpijn was. Al snel werd de diagnose chronische migraine vastgesteld door de hoofdpijnkliniek. Destijds gemiddeld 13 aanvallen per maand. Vanaf die tijd hoofdpijndagboeken bijgehouden. Gestart met diverse medicatie met wisselend succes, zo heb ik baat gehad gedurende een periode van 5 jaar bij het innemen van candesartan, zo snel als dat het effectief bleek te zijn als preventief medicijn, zo snel verdween het ook weer. Heden spuit ik maandelijks met Aimovig140 mg als preventieve behandeling en slik Sumatriptan 50mg als aanvalsmedicatie. Ondanks huidige medicatie welke in het eerste jaar effectief bleek, nu terugkerende aanvallen. Weliswaar minder lang in duur en intensiteit maar nog altijd zwaar genoeg om niet “normaal” te kunnen functioneren. Meestal is het zo dat ik een aantal uren “plat ga” en de dag(en) erop volgend redelijk weinig energie heb. Sinds ongeveer een jaar ook aanvallen met en zonder aura’s die dan niet perse uitmonden in migraine maar meestal wel. Alle beschikbare medicatie in afgelopen jaren geprobeerd met wisselend succes en wisselende bijwerkingen. Recent 1 Jaar lang botoxbehandelingen ondergaan. Een 5 tal maanden 2 wekelijks fysio massage van nek en schouders. Vrijwel alle voedingen en dranken een paar maanden gemeden om uit te sluiten dat de trigger niet in voeding en of dranken zat. Ik rook en drink niet (25 jaar geleden mee gestopt). Overgewicht: ja. Beweeg dagelijks waarbij wandelen en fietsen het meest voorkomend is (wandel minimaal 5 km per dag en in de weekeinde minimaal het dubbele). Ontspanning vind ik in voldoende mate met mijn gezin, vrienden, huisdieren, tuinieren , muziek en in de natuur. Geen slaapstoornissen. Ik ervaar geen of nauwelijks stress (wat daarvan dan ook de definitie ook is). Bloeddruk/bloedwaardes zijn in orde. Algehele gezondheidstoestand is goed behoudens het overgewicht. Van nature (van moeders kant) een lage hartslag van 40-45 in rust. Flexitarier waarbij we ongeveer 3x per week geen vlees of vis eten. Kortom, we kunnen in al die jaren geen triggers vinden.’

zijn supplementen nodig?

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb sinds 2017 migraine, maar destijds had ik slechts een paar keer per jaar een aanval. Wel regelmatig gewone hoofdpijn, vooral bij drukte, stress, onzekerheid.’

‘Aan mijn corona besmetting in december 2020 heb ik dagelijks hoofdpijn over gehouden. Vlak voor de zomer 2021 merkte ik dat de gewone hoofdpijn steeds vaker migraine werd, en ik viel steeds vaker uit. Ik ging huilend van de pijn en met trillende handen naar het werk. In de zomervakantie heb ik een hele heftige aanval gehad; nystagmus, overgeven, zo duizelig dat ik niet kon lopen, trage en afwezige spraak. In november 2021 bij de neuroloog terecht gekomen voor een MRI scan, gelukkig niks gevonden, wel de diagnose chronische migraine. Sinds oktober 2021 ben ik ziek thuis, ik had zo vaak migraine, en elke dag hoofdpijn dat ik niet meer kon. Ik ben na de kerstvakantie rustig gaan opbouwen met werk. In het begin had ik heel veel moeite met alle prikkels en indrukken. Veel concentratie en geheugenproblemen, eigenlijk al sinds corona maar al die tijd met wilskracht weten te verbloemen. Eind december 2021 begon de medicatie aan te slaan en werd het wat dragelijker. Tussen oktober en december lag ik veel in bed, totaal uitgeput omdat de ene aanval na de andere bleef komen. Ik heb inmiddels depakine en topiramaat geprobeerd. Nu heb ik op aanraden van de neuroloog 4 weken geen medicatie om te testen hoe het gaat. Ik voel me eerlijk gezegd beter zonder al die ‘rommel’, vooral de bijwerkingen zoals extra vermoeidheid, lusteloosheid, verergering van mijn depressieve stemmingen en emotionele schommelingen. Tot nu toe gemiddeld 1x per week migraine, soms begint het maar zet het niet door. Helaas nog wel snel gewone hoofdpijn, vooral bij vermoeidheid en inspanning zoals werk/boodschappen/ veel prikkels. Voor mij voelt het logisch dat het nu beter gaat dan voordat ik medicatie kreeg: ik werk immers 2x 3uur of 3x 3uur ipv 30u per week. Ik voel niet de druk van het ‘aanwezige moeten zijn’, of taken af moeten hebben. Ik gebruik wel candesartan ivm hoge bloeddruk, dat zou als bijwerking ook positief zijn voor mijn migraine. De neuroloog gaf bij het laatste gesprek aan dat hij vermoed dat er naast migraine ook andere oorzaken zijn voor de dagelijkse hoofdpijn. Ik herinnerde hem aan de post-covid klachten die ik heb (“oh ja”).’

‘Gemiddeld 1a2 keer per week start ik de dag ‘hoofdpijn vrij’, maar voor de lunch is dit alweer anders.

Aan de ene kant gaat het nu beter dan vorig jaar oktober, maar zodra ik weer op ga bouwen in activiteiten krijg ik meteen weer lichamelijke klachten. Ik ben vaak angstig voor de toekomst en vermijd nu een heleboel dingen zoals drukke plekken, zon, prikkels, stress / werkdruk. Maar ik mis daarmee ook het gevoel van voldoening, sociaal contact en de vrijheid in mijn leven.

Ik heb recent de NLP practitioner opleiding afgerond, die heeft me psychisch enorm geholpen. Waarschijnlijk is daardoor ook een deel van de migraine verdwenen.

Ik ben heel dankbaar dat ik jou op mijn pad ben tegen gekomen! Ik ga de komende tijd me eens verdiepen in voeding en bijhouden wat ik eet, en wat eventuele triggers kunnen zijn. Mocht je nog andere tips/blogs voor me hebben, lees ik ze graag! Ontzettend bedankt voor deze eye opener en je tijd om mijn verhaal te lezen.’

perzik c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb 20 behandelsoorten ondergaan en ben er nog steeds niet achter waarom ik 2 keer per week migraine/spierspanningshoofdpijn heb. Ik kan het nergens aan linken, niet aan voeding, spanningen, houding, hormonen, stress, psyche, beweging, gevoelens, niets. Het is een trein die doorrijdt, maar ik wil zo graag weten waarheen en waardoor?

‘Ik heb al van mijn 18e af migraine aanvallen, meer achter 1 oog, ik ben nu 55, en het helemaal zat , overgang nu mee bezig, medicijnen helpen niet, met aura’s spraakgebrek af en toe en soms tintelingen, dit kan snachts zijn sochtends vroeg, op mn werk, als ik op t terras zit, wandel etc etc. ik eet gevarieerd. Je kunt niet elk moment v d dag gaan liggen als je t krijgt. De laatste tijd heb ik bijna elke dag een aanval.’

‘De balans tussen privé/sociaal werk en gezondheid/migraine vinden. Ik ben veel en vooral snel moe dus hoewel ik mijn leven weer deels heb opgepakt sinds ik aan de cgrp remmers zit, heb ik nog steeds 1x per week een aanval waar ik toch vaak min 3/4 dagen per week niks kan en ben tussendoor veel moe. Ik werk 3 dagen wat voor mij perfect was, dat kon ik net aan met daarnaast nog wat tijd voor mezelf, maar nu heb ik net te horen gekregen van m’n baas dat ik 4 dagen moet werken om een contractverlenging te krijgen. Nu weet ik niet wat te doen. Daarnaast vind/vond ik het sowieso al lastig om mijn vriendinnen/sociale leven te onderhouden zonder dat ik er zelf aan onderdoor ga (met ook werk ernaast). En dan nog veeel meer haha maar dit lijkt me voldoende en is waar ik op dit moment vooral mee zit! Wat goed dat er een webinar over is :)’.’

‘Ik loop erg aan tegen het feit dat ik in die mate migraine heb, dat ik nog juist kan functioneren, indien ik iets genomen heb. Dus, het feit dat ik steeds moet “afzien, en toch kan werken/huishouden doen, geeft mij het gevoel dat de ernst niet serieus genomen wordt. Ik voel me op allerlei mogelijke vlakken slecht, ik ben lichamelijk en mentaal op. Ik kan niet helder denken en ik ben misselijk... en toch moet ik minstens 2x/maand gedurende 3 a 4 dagen een migraine-aanval doorstaan/doorploeteren.’

‘Sinds aantal jaren last van migraine. Ik kan er niet de vinger opleggen wat nou de trigger kan zijn. Soms heb ik er 2x in de week last van. Ik let op mijn koffiegebruik, drink geen alcohol, ik rook niet, ik krijg voldoende slaap, ik heb geen stress. en ik drink genoeg water. Dan Google ik en denk er aan om bietensap te nemen..vit B..enz enz. Kortom ik zie door de bomen t bos niet meer… meerdere verschillende medicijnen gehad maar probeer iets te vinden waarmee ik t misschien voorkomen kan. Het is me nu al zo vaak gebeurd dat ik op belangrijke dagen..of vakanties uitgeschakeld ben door de migraine.’

Migraine na alcohol

‘Meestal heb ik migraine op vakantie en in het weekend. Als ik iets heb gehad met adrenaline (bijv. presentatie geven aan groep) heb ik paar dagen later ook wel migraine. Ik let al jaren op mijn voeding enige wat ik nog wel doe is koffie drinken (3 per dag) en een wit wijntje in het weekend bij het eten. Daar kan ik echt van genieten namelijk van een goed glas witte wijn. Rode wijn, bier, chocola en zoetigheden laat ik voor 99% achterwege.’

 

‘Ik kan nu al sinds afgelopen jaar juni niet meer naar mijn werk. Meerdere therapie heben niet geholfen. Ik wil gewoon mijn leven leven terug.’

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

chocola 5

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

Krijg je migraine van chocola?

Veel mensen met migraine hebben een enorme hunkering naar chocola vlak voor een aanval.

De vraagt rijst, welke rol speelt chocola bij migraine?

En krijg je migraine van chocola?

Wat is chocola

Chocola bestaat uit cacaopoeder, cacaoboter, suiker en melkpoeder (bij melkchocolade). De eerste twee ingrediënten komen van nature voor in de cacaoboon en de combinatie van beide maakt cacaomassa.

Cacao, de grondstof voor chocola, is een droog, poedervormig product gemaakt van de bonen van de cacaoplant. 

Het bevat verschillende polyfenolen (meer dan de meeste voedingsmiddelen zoals thee en rode wijn), met name flavonoïden, die biologisch actief zijn en dus de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

chocola 5

Is chocola gezond of niet?

Helaas, het antwoord hierop is niet eenduidig.

Cacao is een belangrijke bron van veel vitamines en mineralen, zoals magnesium, zink, selenium, koper, kalium, riboflavine en ijzer. Maar ook van vezels, eiwitten, koolhydraten en lipiden.

De polyfenolen in cacao houden verband met een hoog gehalte aan antioxidanten. 

Cacao bevat echter ook minder gunstige bestanddelen. Theobromine is er zo een, het is de belangrijkste alkaloïde in cacao. Voor mensen is een overdaad aan theobromine niet zo gezond. Vervolgens bevat cacao behoorlijk wat koper en dat is voor veel vrouwen (zeker als zij de pil slikken) niet zo gunstig.

Puur, melk of wit?

We onderscheiden pure, melk- en witte chocola. In donkere, pure chocola zit de meeste cacao. Hier vind je de meeste voedingsstoffen.

De concentratie van voedingsstoffen hangt niet alleen af van het percentage cacao, maar ook van de kwaliteit en de bewerking van de cacaobonen. Cacao is een natuurproduct, elke boon is anders. 

Als we kijken naar het suikerpercentage, dan bevat pure chocolade minder suiker dan melkchocolade. In puur zit ongeveer 40 procent suiker, in melk ongeveer 50 procent. 

De gezondheidsvooordelen van chocola gaan vooral op voor donkere chocola met een hoog percentage cacao .  

chocola 4

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Rauwe cacao versus cacaopoeder

Bij rauwe cacao worden de bonen niet gebrand, maar zijn ze koud gemalen. De temperatuur tijdens de hele productie blijft onder de 42 graden Celsius, terwijl bij cacaopoeder de temperatuur oploopt tot 150 graden.

Om deze reden blijven bij de verwerking van rauwe cacaopoeder de meeste voedingsstoffen bewaard. Rauwe cacao verdient voor wat betreft de gezondheid dan ook de voorkeur boven gebrande cacaopoeder.

In steeds meer schappen vind je ‘raw chocolate’. De smaak is bitter en in het begin misschien even wennen.

Hoeveel chocola mag je eten?

Hoewel er veel bewijs bestaat over de gezondheidsvoordelen van chocolade, spreekt het voor zich dat het eten van téveel chocola nadelig uitpakt voor je gezondheid.

Zolang je niet meer dan 30 g chocola per dag eet, hoef je je hierover weinig zorgen te maken.

De effecten van bestrijdingsmiddelen op migraine

Op veel cacaoplantages wordt met bestrijdingsmiddelen en kunstmest gewerkt. De middelen die gebruikt worden zijn erg schadelijk voor de gezondheid.

Alhoewel de hoeveelheden veilig worden geacht, is het raadzaam om bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te vermijden. Bekend is dat chemicaliën een negatief effect hebben op het zenuwstelsel en de hormoonbalans en daarmee van invloed kunnen zijn op migraine.

Kies daarom altijd voor biologische fairtrade chocola. 

chocola 7

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Serotonine en tryptofaan in chocola kan migraine verminderen

Het is bekend dat migrainepatiënten chronisch verlaagde serotoninespiegels hebben, terwijl de concentratie tijdens een aanval toeneemt. 

Als er een te laag serotonine gehalte is kunnen de bloedvaten verwijden en migraine triggeren.

Tryptofaan is een essentiële voorloper van serotonine. Een tekort aan tryptofaan, bijvoorbeeld door verminderde inname via de voeding, kan ook het risico op migraine vergroten.

Chocola bevat zowel tryptofaan als serotonine en zou daarmee de frequentie van migraineaanvallen kunnen verminderen.

Magnesium en riboflavine effectief tegen migraine

Chocola bevat veel vitamines en mineralen, waaronder magnesium en riboflavine, die worden aanbevolen bij de preventie van migraine.

Er is sterk bewijs voor het gunstige effect van magnesium voor chronische pijnaandoeningen. Chocola is een geweldige bron van magnesium. Het bevat tot wel 252,2 mg magnesium per 100 gram chocola.

Een andere vitamine die in chocolade wordt aangetroffen is riboflavine. Riboflavine blijkt ook efficiënt te zijn bij het verminderen van de frequentie van migraineaanvallen.

chocola 8

Chocola onderdrukt de CGRP-afgifte

CGRP is een eiwit dat vrijkomt rond de hersenen tijdens een migraineaanval. Wanneer CGRP vrijkomt, veroorzaakt het een intense ontsteking in de hersenvliezen. Deze ontsteking ligt bij veel migrainepatiënten ten grondslag aan de pijn van een migraineaanval.

Een met cacao verrijkt voedingspatroon voorkomt ontstekingsreacties en onderdrukt de CGRP-afgifte.

Chocola tegen stemmingsstoornissen bij migraine

Depressie en andere stemmingsstoornissen gaan vaak samen met migraine.

Nu is het bekend dat chocola een gunstig effect heeft op ons humeur en de gemoedstoestand. Daarnaast bevat chocola het stofje anandamide, wat zorgt voor een vergelijkbaar effect als marihuana, waardoor je je extra ontspannen kunt voelen.

Chocola en darmgezondheid

Cacao heeft niet alleen een krachtige ontstekingsremmende werking, maar zou ook het darmmicrobioom gunstig beïnvloeden. 

Het zijn de polyfenolen die een prebiotische werking hebben. Ze voeden de goede darmbacteriën. 

Aangetoond is dat pre- en probiotica een effectieve en heilzame werking heeft op chronische migraine. Cacao zou het darmmicrobioom hiermee kunnen ondersteunen.

is koffie gezond

Is chocola nu wel of geen goed idee bij Migraine?

Nu je bovenstaande leest, zou je denken dat chocola juist goed is bij Migraine.

Toch zijn er ook redenen om aan te nemen dat chocola juist een trigger kan zijn bij migraine. Zoals eerder aangegeven luidt een van de klassieke adviezen van artsen dan ook, om chocola te vermijden.

Hoe zit dit precies?

Waarom krijg je migraine van chocola?

Eerder lazen we dat serotonine mogelijk een gunstig effect kan hebben op migraine. Toch kan serotonine ook aangewezen worden als trigger voor migraine.

De concentratie van dit hormoon neemt tijdens een migraineaanval toe. Cacao bevat serotonine. Mogelijk speelt cacao in de aanloop naar migraine een rol bij de afgifte van serotonine.

Serotonine vernauwt de bloedvaten. Wanneer serotonine de vaten heeft dichtgeknepen gaan de hersenen reageren en wordt gezorgd voor extra bloedaanvoer. Bloedvaten binnen en buiten de schedel gaan dan uitrekken. Als gevolg hiervan dreunt elke polsslag door het hoofd.

Theoretisch is het mogelijk dat door het verhogen van het serotoninegehalte het eten van chocola een migraineaanval kan uitlokken. 

chocola 10

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Cafeïne en bèta-fenylethylamine in chocola

Daarnaast bevat chocola zowel cafeïne als, wat bij sommige mensen tot hoofdpijn kan leiden. 

Hetzelfde geldt voor bèta-fenylethylamine, het feel-good hormoon. Dit hormoon geeft onze hersenen weliswaar een oppepper, maar kan ook nadelig uitpakken bij migraine.

Nitraten in chocola

Chocola bevat net als bewerkt vlees en bepaalde groene groenten chemische stoffen genaamd nitraten. Sommige bacteriën die in onze mond leven breken deze nitraten af, wat resulteert in een chemisch bijproduct, genaamd nitriet.

Wanneer nitriet in de bloedstroom terecht komt kan het omgezet worden in de migraine veroorzakende stikstof nitrietoxide.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die migraine ontwikkelen meer bacteriën hebben die nitraten in nitrieten omzetten in hun mond en hun darmen. Vanuit dit perspectief zou het eten van chocola migraine kunnen uitlokken.

chocola 9

Zin in chocola of suiker?

De hunkering naar chocola bij het opkomen van een migraine aanval, kan te maken hebben met een schommelende bloedsuikerspiegel. In dit geval is het de suiker waar je behoefte aan hebt.

Het snel stijgen en daarna dalen van de bloedsuikerspiegel kan een uitlokkende factor zijn van migraine. Dit omdat het snelle stijgen en dalen gepaard gaan met de aanmaak van stresshormonen die voor het afwisselend aan- en ontspannen van de vaten kunnen leiden.

Bij een schommelende bloedsuikerspiegel heb je eerder trek in de zoetere varianten: melk- of witte chocola.

Bij migraine is het van belang om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

‘Self-fulfilling prophecy’ bij chocola en migraine

Soms is denken dat iets negatief is voldoende, om het negatieve effect te ervaren. We noemen dit verschijnsel ‘self-fulfilling prophecy’.

Als je denkt dat chocolade migraine uitlokt, dan kan chocolade ook daadwerkelijk een aanval uitlokken.

POMME24 klein vierkant

Psychologische symboolbetekenis van chocola

In de wetenschap gaan we ervanuit dat alle materie bestaat uit enkel chemische bestanddelen. Bij voeding wordt alleen gekeken naar nutriënten.

Er zijn ook andere manieren om te kijken naar de betekenis van chocola.

Zo zegt de Vlaamse levensfilosoof Christiane Beerlandt dat het verlangen naar pure chocola in de eerste plaats iets zegt over het ‘hart’ en zijn symboliek. Het staat voor: ik voel me te gespannen in mijn vel en ik heb behoefte aan meer ruimte, meer innerlijke vrijheid.

Pure chocola wil als het ware met een agressieve kracht in jou binnenduwen, zodat je gaat voelen dát je bent en wie je bent.

Zelfliefde 

De boodschap van jouw verlangen is om niet aan de oppervlakkige kant van jezelf te blijven hangen, maar te leren luisteren naar je ware gevoel. Zo zul je uitkomen bij een ultiem gevoel van zelfliefde en innerlijke vrijheid.

Het gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde ligt ten grondslag aan veel chonische welvaartsziekten, waaronder migraine. 

Helaas besteden we in onze maatschappij weinig aandacht aan de dieperliggende oorzaken van chronische ziekte.

Op zoek gaan naar dé kern van Migraine is precies het uitgangspunt van het PREMIUM programma: doorbreek migraine met voeding en bewustzijnsontwikkeling.

chocola 1

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Conclusie

Er zijn veel studies die verbanden laten zien tussen hoofdpijn en chocola, echter is het onduidelijk wat er fysiologisch precies gebeurt.

De hunkering naar chocola vlak voor een migraine-aanval kan te maken hebben met de behoefte aan bepaalde voedingsstoffen, waaronder magnesium. Maar ook kan de hunkering te maken hebben met een behoefte aan suiker.

Volgens de wetenschap is er onvoldoende bewijs dat chocola zelf een trigger is voor migraine.

Wel zijn er veel mogelijke mechanismen waardoor chocola migraine kan beïnvloeden. Zo kan het bijdragen aan migraine, maar ook kan het helpen een aanval te verminderen. 

Als je chocola eet, kies dan altijd voor:
● biologisch (fair trade)
● extra puur (minimaal 70%)
● bij voorkeur ‘raw chocolate’
● gezoet met natuurlijke suikers

En eet niet meer dan 30 gram chocola per dag.

chocola 3

Chocola is nooit dé oorzaak van migraine

Bedenk dat het nooit de chocola alleen kan zijn, die jou plat legt. Migraine heeft altijd te maken met een onderliggende disbalans.

Blijf dus vooral genieten van chocola, op een gezonde en verantwoorde manier. En leer daarnaast luisteren naar de fluisteringen van jouw lichaam. 

Migraine zal je dankbaar zijn!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-8 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Activeer het zelfhelend vermogen en doorbreek migraine!

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

HIER lees je er alles over.

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

chocola 5

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 2 minuten

Oude wijsheid:

“Oma hoe ga je om met pijn?”

′′Met je handen, schat. Als je het met je geest doet, verhard de pijn nog meer.”

′′Met je handen, oma?”

′′Ja, ja. Onze handen zijn de antennes van onze ziel. Wanneer je ze beweegt door te naaien, koken, schilderen, de aarde aan te raken of in de aarde te zinken, sturen ze signalen van zorgzaamheid naar het diepste deel van jou en je ziel kalmeert.
Zo hoeft ze geen pijn meer te sturen om het te laten zien.

′′Zijn handen echt zo belangrijk?”

′′Ja mijn meisje Denk aan baby ‘s: ze leren de wereld kennen dankzij hun aanraking. Als je naar de handen van oudere mensen kijkt, vertellen ze meer over hun leven dan elk ander deel van het lichaam. Alles wat met de hand wordt gemaakt, zo wordt gezegd, is gemaakt met het hart want het is echt zo: handen en hart zijn verbonden. Maseussen weten dit: wanneer ze iemands lichaam met hun handen aanraken, creëren ze een diepe verbinding. Denkend aan geliefden: Als hun handen aanraken, houden ze op de meest sublieme manier van elkaar.”

′′Mijn handen oma… hoelang heb ik ze niet zo gebruikt!”

′′Beweeg ze mijn meisje, begin met creëren en alles in je zal bewegen. De pijn zal niet voorbijgaan. Maar het wordt wel het beste meesterwerk. En het doet geen pijn meer. Omdat je erin geslaagd bent om je essentie te borduren.”

Elena Barnabé

pomme-5 klein

Schrijf je in voor het volgende webinar:

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Schrijf je in voor het volgende webinar:

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 7 minuten

Migraine, de prijs voor hormonale anticonceptie?

Hormonale anticonceptie is naar schatting het meest gebruikte medicijn ter wereld. Die populariteit wordt verklaard door het grote gemak en de bijna honderd procent betrouwbaarheid.

Toch blijkt uit talloze onderzoeken dat er een hoge prijs voor wordt betaald voor hormonale anticonceptie.

De vraag is, zit migraine bij de prijs inbegrepen?

Wat is hormonale anticonceptie?

Hormonale anticonceptie is een geneesmiddel dat hormonen bevat. Het beschermt tegen een zwangerschap en bestaat in verschillende vormen.

POMME24 klein vierkant

Welke hormonen zitten er in anticonceptie?

De natuurlijke hormonen in je lichaam bereiden je elke maand voor op een zwangerschap. Als er geen eitje is bevrucht, zorgen hormonen ervoor dat je ongesteld wordt.

Door de hormonen in anticonceptie word je niet zwanger.

Er bestaat anticonceptie met 1 en met 2 soorten hormonen, te weten progestageen en oestrogeen.

Hoe werken hormonen in anticonceptie?

Progestageen zorgt ervoor, dat er geen eitje rijpt en vrijkomt. Als er toch een eitje vrijkomt kan het niet nestelen in de baarmoeder. Ook kunnen zaadcellen minder makkelijk de baarmoeder in.

Oestrogeen zorgt ervoor, dat er slijm in de baarmoeder opbouwt. Als je een stopweek hebt met je anticonceptie, verlies je dit slijm. Dit lijkt op je natuurlijke menstruatie.

Het komt erop neer dat met hormonale anticonceptie jouw natuurlijke menstruatiecyclus wordt stilgelegd.

onbevangen van een kind, creativiteit

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Welke vormen van hormonale anticonceptie zijn er?

Anticonceptie met 1 soort hormoon (alleen progestageen) zijn: de minipil, de prikpil, het anticonceptiestaafje en het hormoonspiraaltje.

Anticonceptie met 2 soorten hormonen (progestageen en oestrogeen) zijn: de anticonceptiepil, de anticonceptiering en de anticonceptiepleister. Bij anticonceptie met oestrogeen kan je zelf je menstruatie regelen.

Waarom zou je kiezen voor hormonale anticonceptie?

Vanaf de leeftijd waarop je menstrueert, kun je starten met hormonale anticonceptie. De voornaamste redenen hiervoor zijn, het voorkomen van een zwangerschap of lichamelijk klachten.

Denk hierbij aan pijnlijke menstruaties met veel bloedverlies of een onregelmatige cyclus met veel bloedingen.

Er zijn natuurlijke manieren om een zwangerschap te voorkomen of om menstruatieklachten te verminderen. Maar veelal door onwetendheid, kiezen mensen voor het gemak van hormonale anticonceptie.

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Welke positieve effecten hebben hormonen in anticonceptie op je gezondheid?

Hormonale anticonceptie kan er dus voor zorgen dat je minder pijn hebt tijdens je menstruatie en minder last hebt van heftige bloedingen. Maar ook kan het een positief effect hebben op puistjes of acné.

Daarnaast kunnen hormonen in anticonceptie je beschermen tegen een aantal ziekten. Denk hierbij aan eierstokkanker, baarmoederlichaam-, endometriumkanker en darmkanker.

Wat zijn de bijwerkingen van hormonale anticonceptie?

Veel mensen realiseren zich niet dat anticonceptie ook vervelende bijwerkingen kan hebben.

Denk hierbij aan hoofdpijn, MIGRAINE, onregelmatig bloedverlies, gevoelige borsten, misselijkheid, puistjes, haaruitval, sombere gevoelens / stemmingswisselingen, gewichtstoename en minder zin in seks.

Maar er zijn ook een aantal ziekten die meer voorkomen bij het gebruik van hormonale anticonceptie, te weten leverkanker, borstkanker, trombose en hart- en vaatziekten.

maan c

Zijn de hormonen in anticonceptie slecht voor je?

Over het algemeen wordt gezegd dat, de extra hormonen die je krijgt door anticonceptie niet slecht voor je zijn. De vraag is of dit wel helemaal klopt.

Leg je de natuurlijke menstruatiecyclus stil, wat hormonale anticonceptie doet, dan heeft dat zonder twijfel effect in je lijf. 

De extra hormonen die de natuurlijke hormoonhuishouding uit balans halen, werken namelijk door in je lichaam en hebben invloed op je hele functioneren.

Niet zo gek dat veel vrouwen aangeven zich anders te voelen bij het gebruik van hormonale anticonceptie.

Op langere termijn kan hormonale anticonceptie leiden tot vit. B12, B6, foliumzuur, magnesium en zink-tekorten, oestrogeendominantie, onderdrukking van het immuunsysteem, onverminderde vruchtbaarheid en een verhoogde kans op borstkanker.

Vage klachten, waaronder migraine, bij hormonale anticonceptie

Met name hooggevoelige vrouwen geven aan, zich bij het gebruik van hormonale anticonceptie ‘afgevlakt’ te voelen, alsof ze niet helemaal zichzelf zijn.

Sommigen krijgen last van stress, somberheid of zelfs paniekaanvallen.

Helaas hebben veel vrouwen vage klachten niet altijd door bij zichzelf, omdat ze nauwelijks in staat zijn te luisteren naar de signalen van het lichaam.

Daarnaast komt het bij veel vrouwen niet in ze op om een relatie te leggen met bijvoorbeeld MIGRAINE en hormonale anticonceptie. De meesten lezen de bijsluiter niet.

 

Migraine zonder medicijnen

Andere partnerkeuze bij hormonale anticonceptie

Wist je dat vrouwen tijdens het gebruik van anticonceptie een andere voorkeur hebben voor een bepaald type mannen, dan zonder? 

Dit zou te maken hebben met een verstoorde interpretatie van de vrouw van de feromonen die de man uitzendt.

Feromonen zijn natuurlijke stofjes die door zowel mensen als dieren worden afgescheiden om soortgenoten van het andere geslacht aan te trekken.

Niet-hormonale anticonceptie bij migraine

Gelukkig is de pil niet de enige keus als je zwangerschap wilt vermijden. Er bestaan ook natuurlijke alternatieven:

Coïtus interruptus, periodieke onthouding (kalendermethode ogino-knauss), billingmethode, symptothermale methode (sensiplan), volledige borstvoeding tijdens de eerste 4-6 maanden na de bevalling van een baby, de cyclusmonitors, apps/smartphone/tablet, barrièremethodes (condoom, pessarium, diafragma, zaaddodende middelen), sterilisatie, algemene onthouding of het koperspiraal.

Aan het koperspiraal kleven helaas ook nadelen.

Nadelen koperspiraal

De meeste koperspiralen bestaan uit een klein frame van plastic met koperdraad eromheen.

Koper is giftig voor de mannelijke zaadcellen. Daardoor zijn ze niet of nauwelijks in staat om een eicel te bevruchten. Ook maakt koper het slijmvlies van de baarmoeder ongeschikt voor innesteling van een bevruchte eicel.

Koper is een essentieel mineraal, dat nodig is in kleine hoeveelheden. Bij hogere concentraties is het uiterst giftig.

POMME2. klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Risico op kopervergiftiging met een koperspiraal?

Koper krijgen we niet alleen binnen via het koperspiraal, maar ook via ons drinkwater, koperen waterleidingen, supplementen, kookgerei, waterkoker, sigarettenrook, bepaalde medicijnen, xeno-oestrogenen (pesticiden, plastic, groeihormonen, cosmetica, petrochemische stoffen) en zwembaden.

Kopervergiftiging kan ontstaan als je infecties of ontstekingen in het lichaam hebt. Daarnaast zijn stress, zinktekort, de oestrogeen balans en een vitamine en mineralentekort allemaal van invloed op jouw koperniveau.

Als je koper gehalte al hoog of te hoog is, in relatie tot andere mineralen zoals ijzer en zink, kan een koperspiraal de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Migraine door kopervergiftiging

Klachten die kunnen ontstaan zijn huidproblemen, allergieën, bloedarmoede, haartuitval, koude handen en voeten, hoofdpijn, MIGRAINE, slapeloosheid, vermoeidheid, uitputting, PMS, slechte tanden, infecties (cadida), slechte concentratie, trage schildklier en psychische klachten.

Heb jij last van migraine en gebruik je hormonale anticonceptie?

Gebruik je hormonale anticonceptie en heb je last van MIGRAINE? Dan is het de moeite waard om eens te onderzoeken in hoeverre deze 2 elkaar beïnvloeden.

Stop eens een tijdje met hormonale anticonceptie en kijk hoe je je voelt. Je zult niet de eerste zijn waarbij migraine verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Pomme- klein vierkant

Heb je migraine en overweeg je hormonale anticonceptie?

Er is een kans dat je juist hormonale anticonceptie overweegt vanwege MIGRAINE. Als je hierbij van je klachten afkomt, is dat fijn.

Bedenk wel dat hormonale anticonceptie in essentie onnatuurlijk is voor je lijf.

Op termijn kunnen er ongewenste processen plaatsvinden, wat zich kan gaan uiten in andere lichamelijk klachten.

Migraine komt niet uit de lucht vallen

Daarnaast komt MIGRAINE nooit zomaar uit de lucht vallen. Het zegt altijd iets over de voedingsbodem waarop het zich manifesteert,

MIGRAINE is namelijk altijd het gevolg van een onderliggende disbalans. Ergens wordt het systeem verstoord.

MIGRAINE is niets anders dan een signaal om jou te waarschuwen, dat je bepaalde dingen anders mag gaan doen. 

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Grijp niet te snel naar hormonale anticonceptie bij migraine

Voordat je bij MIGRAINE naar hormonale anticonceptie grijpt, is het dus zinvol om eens te kijken naar wat er onder deze disbalans ligt.

Wat eet je zoal, beweeg en ontspan je voldoende? Welke gedachten houden je bezig en zijn er bepaalde emoties die je vasthoudt? In hoeverre leef je naar eigen waarden en inzichten?

Er is uiteindelijk heel veel wat je kunt doen om toe te werken naar een leven met minder migraine. 

Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Het gaat er om, om inzicht te krijgen in jouw hele systeem.

Activeer het zelfhelend vermogen en doorbreek migraine!

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

HIER lees je er alles over.

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

pomme-8 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

POMME24 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Deze blog is geschreven in samenwerking met hormoonexpert Lisette Tiggelaven.

Podcast: Copper Toxicity, Julie Casper
Bron 1
Bron 2
Bron 3: De holistische gezondheidsleer van ayurveda
Bron 4: ‘Vruchtbaarder dan je denkt’, auteur: Greetje van Eede

Fotografie: Marjolein Tebrunsvelt

Leestijd: 6 minuten

Migraine bij kinderen, wat kun je doen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, komt migraine best vaak voor bij kinderen. 

Geschat wordt dat 1 op de 10/30 kinderen last heeft (gehad) van migraine. Van alle kinderen met migraine is er bij 1 op de 50 kinderen sprake van chronische migraine.

De vraag is, wat kun je doen als jouw kind last heeft van migraine?

Op welke leeftijd krijgen kinderen migraine?

In principe kan migraine op iedere leeftijd beginnen. De meeste mensen krijgen echter voor het eerst last van migraine als ze volwassen zijn.

Ook op hele jonge leeftijd kunnen kinderen al last krijgen van migraine.

Migraine kan zowel bij jongens als bij meisjes voorkomen. Na de puberteit komt migraine vaker voor bij meisjes dan bij jongens. 

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Hoe weet je of jouw kind migraine heeft?

Migraine wordt veelal herkent door bonzende hoofdpijn, die dusdanig ernstig is dat kinderen hun activiteiten moeten staken en rust moeten nemen.

Mocht u twijfelen of uw kind last heeft van migraine, dan doet u er goed aan uw huisarts te bezoeken. Deze kan uw kind onderzoeken en een diagnose stellen. Soms veroorzaakt een andere ziekte de hoofdpijn.

De huisarts kan uw kind eventueel doorverwijzen naar een kinderarts of een (kinder)neuroloog.

Hoe ontstaat migraine?

De laatste jaren is er steeds meer ontdekt over de oorzaak van het ontstaan van een migraine-aanval. 

Zo ontstaat er tijdens een aanval een soort kortsluiting in de hersenen.

Er is sprake van een samenspel van verschillende factoren van een overprikkelende hersenzenuw, overprikkeling van de hersenen, verandering in de hoeveelheid van een boodschappersstofje, het optreden van ontsteking en verwijden van bloedvaten rondom de hersenen.

Hierdoor ontstaat hevige pijn in het hoofd.

onbevangen van een kind, creativiteit

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Wanneer krijgt een kind migraine?

Soms zijn er omstandigheden die een migraine-aanval uit kunnen lokken. Deze oorzaken verschillen per kind.

Voorbeelden hiervan zijn:
• harde geluiden
• fel of flikkerend licht
• rokerige of benauwde ruimtes
• scherpe geuren
• vermoeidheid en slaapgebrek
• slecht en onregelmatig eten

• caffeïne (bijv. cola, koffie, red bull)
• stress (ook positieve) of juist ontspanning na een periode van grote drukte
• bepaalde medicijnen
• vaccinatie
• veranderingen van weer en temperatuur
• verkeerde lichaamshouding
hormonale schommelingen (vooral bij meisjes in de pubertijd)
• dehydratatie

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Houd een hoofdpijn dagboek bij

Om inzicht te krijgen in de triggers van hoofdpijn of migraine, is het handig als je een hoofdpijndagboek bijhoudt. Hierin schrijf je een aantal wekenlang op wanneer en wat voor klachten jouw kind heeft gehad.

Zo kun je erachter komen welke factoren bij jouw kind een migraine-aanval uitlokken.

Door te zorgen dat jouw kind, waar mogelijk, zichzelf zo min mogelijk aan deze factoren blootstelt, kun je een migraine-aanval voorkomen.

Migraine door een verkeerde houding

Uw kind kan bij belasting van bepaalde spieren ook hoofdpijn krijgen. 

Door het ontlasten van spieren met massages en het uitvoeren van bepaalde oefeningen kan het aantal aanvallen verminderen.

Een specialist waaronder een fysiotherapeut, kan adviezen geven over de lichaamshouding van uw kind. Bijvoorbeeld zijn/haar houding achter de computer, in de klas of bij het televisie kijken.

maan c

Migraine door stress

Een van de belangrijkste factoren die hoofdpijn kan uitlokken is stress. Voor kinderen kunnen bijvoorbeeld een excursie, een tentamen of moeilijkheden op school of thuis veel stress oproepen.

Het is daarom belangrijk voor jouw kind om op een goede manier met stress te leren omgaan.

Regelmatig ontspannen of bepaalde oefeningen kunnen hierbij helpen. Kijk samen met jouw kind wat voor hem/haar een goede vorm van ontspanning is (bijv. wandelen, lezen of een uitje).

Leven met migraine

Migraine aanvallen en spanningshoofdpijn hebben veel invloed op het sociale leven. Wanneer kinderen veel lessen en proefwerken moeten missen gaan de schoolprestaties achteruit.

Bovendien is er vanuit de omgeving soms weinig begrip voor de klachten van kinderen met migraine. Hoofdpijn wordt soms gezien als een excuus om afspraken niet na te komen. 

Een kind kan zich hierdoor angstig, schuldig, boos of verdrietig gaan voelen.

Migraine zonder medicijnen

Migraine klachten bij kinderen zijn anders dan bij volwassenen

Vaak zijn de klachten van kinderen met migraine anders dan bij volwassenen. Dit kan ertoe leiden dat kinderen vele onderzoeken moeten ondergaan bij verschillende artsen en ziekenhuizen voordat er een juiste diagnose is.

De regelmatige testen en controles kunnen voor uw kinderen heel belastend zijn. 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er in de omgeving van uw kind begrip is voor kinderen met migraine.

Informeer de omgeving

Je kunt dit doen door bijvoorbeeld leraren op school in te lichten en te informeren over migraine. Daarbij kun je afspraken maken over de omgang met een aanval en het waarschuwen van het thuisfront.

Breng eventueel ook (ouders van) vriendjes en vriendinnetjes op de hoogte.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de omgeving er niet te veel aandacht aan besteedt. Kinderen vinden het niet leuk om als een uitzondering te worden gezien.

Het zou kunnen helpen om jouw kind in contact te brengen met kinderen die ook migraine hebben.

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Minder migraine door een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is goed voor iedereen, maar voor kinderen met hoofdpijn en migraine is dit extra belangrijk.

Door voldoende nachtrust, gezond eten, voldoende water drinken, beweging en buitenlucht kunnen de migraine aanvallen van jouw kind verminderen.

Migraine en voeding bij kinderen

Zo is het bekend dat de smaakversterker MSG (E621) een trigger kan zijn voor migraine. Maar ook histamine kan migraine uitlokken.

Daarnaast kan overgevoeligheid voor zuivel of gluten een rol spelen.

Uiteindelijk gaat een gezond voedingspatroon bij migraine er niet zozeer om wat je níet eet, maar veel meer om wat je wél eet. 

Aanvulling met specifieke supplementen, waaronder magnesium, kan hierbij helpen.

Pomme- klein vierkant

Migraine en hooggevoeligheid bij kinderen

Wist je dat de meeste migrainepatiënten vallen onder de hooggevoeligen? Echter zijn ze zich daar niet altijd van bewust.

Gevoeligheid voor drukte, spanningsvelden en emoties van anderen kan ervoor zorgen dat jouw kind snel moe wordt met mogelijk migraine tot gevolg. 

Maar ook elektromagnetische straling kan van invloed zijn.

Perfectionisme kan tevens een rol spelen. Zo leggen veel kinderen met migraine de lat hoog, maar vinden dat zelf vaak niet.

Chinese geneeswijze en migraine

Binnen de Chinese geneeswijze zoekt men de oorzaak van de kwaal binnen het energetisch systeem van het lichaam.

Migraine wordt gezien als het gevolg van zowel een lokale energieblokkade, als ook het minder functioneren van een of meerdere organen. 

Migraine komt dus nooit zomaar uit de lucht vallen, maar vertelt altijd iets over de voedingsbodem waarop het zich manifesteert.

moestuin c

Holistisch blik bij migraine

Om migraine bij de wortel aan te pakken, mag je uiteindelijk op zoek naar de oorzaak van de disbalans in het lichaam. Dat vraagt om een holistische blik.

Het doel is inzicht te krijgen in het totaalplaatje. 

Niet alleen fysiek (voeding, beweging, ontspanning), maar ook mentaal (mindset), emotioneel en energetisch, om van daaruit gerichte stappen te kunnen zetten naar een leven met minder migraine.

Kinderen met migraine, wat kun je doen?

Veel kinderen ontwikkelen migraine tijdens de puberteit. Dit gold ook voor mij. 

De puberteit is een ingewikkelde fase om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. 
Toch is er veel meer mogelijk dan je denkt!

Zelf is het mij na ruim 20 jaar chronische migraine gelukt om van migraine af te komen. En inmiddels heb ik vele mensen, waaronder kinderen in mijn praktijk mogen begeleiden naar gezondheidswinst.

Is uw kind 12 jaar of ouder en wil je ontdekken wat jouw kind zelf (op een natuurlijke manier) kan doen om invloed uit te oefenen op migraine?

Neem CONTACT met mij op of lees HIER verder.

paarse voeding koolraap

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

Speelt straling een rol bij Migraine?

De digitale revolutie is in volle gang. In vrijwel ieder straatbeeld zitten mensen wezenloos op een schermpje te scrollen en zelfrijdende auto’s vinden we inmiddels de normaalste zaak van de wereld. 

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder elektromagnetische straling. De vraag is, hoe onschuldig is dit? 

En speelt straling mogelijk een rol bij Migraine?

Wat is straling?

(Elektromagnetische) straling is de verplaatsing van energie als golven of als deeltjes, zonder dat er sprake is van direct contact.

Straling is overal in de natuur aanwezig. Eigenlijk leven we in een natuurlijk elektrisch ecosysteem waarbij alles werkt op basis van elektriciteit en magnetisme.

Zo detecteren zeehonden non stop met hun radarsnor, is de bij een vliegende batterij en zweven kikkers op magneetvelden.

Het probleem is dat dit ecosysteem door kunstmatige straling enorm wordt verstoord.

Speelt straling een rol bij migraine?

Kunstmatige (elektromagnetische) straling

Zo gaat alle informatie die je binnenkrijgt en verstuurt met je telefoon of draadloze computer, via antenne-installaties. Dat gebeurt met (kunstmatige) elektromagnetische velden.

Wanneer je iemand appt of belt, maakt jouw telefoon een onzichtbare connectie met een antenne van het mobiele netwerk zoals wifi, 3G, 4G en het nieuwe 5G of een wifi-router.

In hoeverre hebben we last van straling?

Het verraderlijke is dat je straling niet ziet of ruikt. Dat betekent niet dat het geen effect heeft op ons lichaam. Er zijn (steeds meer) mensen die het wel voelen en er direct last van hebben.

Van 2G, 3G en 4G is in vele onderzoeken bewezen dat er schadelijke effecten kunnen optreden. Met 5G komt er nog meer bovenop.

Straling kan een opwarmend effect hebben op het lichaam.

Maar stralingsklachten worden niet zozeer door warmte, maar vrijwel altijd veroorzaakt door elektromagnetische velden. Daardoor treden tal van biochemische processen op. 

onbevangen van een kind, creativiteit

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Het nieuwe 5G

Anders dan de naam doet vermoeden is het nieuwe 5G niet zomaar de opvolger van de reeds bestaande draadloze netwerken. 5G introduceert een compleet nieuwe technologie.

5G wordt door de media en de politiek juichend gepresenteerd, maar of we er echt blij mee moeten zijn is de vraag.

Het is een technologie waar we nog nauwelijks iets van weten. In feite zitten we in een proefkonijn stadium.  

Wat is er anders bij 5G dan bij 4G?

In tegenstelling tot 4G waarbij gebruik gemaakt wordt van microgolven, wordt bij 5G gebruik gemaakt van millimeter golven. Dat betekent dat er meer golven per seconde worden uitgestraald.

Langere golven hebben een andere impact op mens en natuur, dan kortere millimetergolven.

Daarnaast wordt bij 4G de straling uitgewaaierd in een parasolvorm, terwijl er bij 5G sprake is van een gebundelde laserstraal. De blootstellingslimiet voor zo’n straal mag (vreemd genoeg) 2 keer zo hoog zijn dan de vastgestelde blootstellingslimiet.

Het komt erop neer dat je met 5G bij het opnemen van je telefoon je in een bombardement van straling staat.

De effecten hiervan zijn niet onderzocht.

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Blootstelling aan straling wordt alleen maar meer

Momenteel wordt 5G volop uitgerold. Nu is het niet zo dat 5G, 4G gaat vervangen. Het komt er bovenop.

Niemand weet wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen etc.

Wanneer zitten we in een 5G zone?

Waar bij 4G de zendmasten en antennes nog zichtbaar in het straatbeeld zijn, worden bij 5G op dit moment om de 10 tot 100 meter op onzichtbare plekken mini antennes geplaatst.

Op deze kaart vind je een overzicht van antennes bij jou in de buurt.  

maan c

Wat zijn de effecten van straling op de gezondheid?

De effecten van straling kunnen leiden tot de volgende gezondheidsklachten:

● Ernstige vermoeidheid
● Duf, slaperig, duizelig
● Hoofdpijn, MIGRAINE
● Griepgevoel
● Gevoel een band om het hoofd te hebben
● Concentratieproblemen, onrustig
● Depressiviteit, gejaagdheid
● Oorsuizingen, tinnitus
● Huidproblemen
● Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp
● Pijnlijke gewrichten
● Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale veranderingen

Op lange termijn kan niet alleen schade aan de cellen optreden, maar ook schade aan het DNA of neurodegeneratieve schade. Denk hierbij aan aandoeningen als ALS, Alzeimher, onvruchtbaarheid en kanker.

Schade aan de bloedhersenbarriere

De bloedhersenbarrière is een soort filter in de bloedbaan, die voorkomt dat er schadelijke stoffen als zware metalen, virussen en bacteriën in je hersenen belanden.

Deze barriere is heel selectief, want de goede stoffen worden wel toegelaten.

Door straling wordt dit mechanisme verstoord. De bloedhersenbarrière wordt doorlaatbaar gemaakt waardoor er ongemerkt verkeerde stoffen in de hersenen komen.

Op korte termijn merk je hier weinig van. Maar als dit maar lang genoeg duurt, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Migraine zonder medicijnen

Bloedveranderingen

Blootstelling aan elektromagnetische velden kunnen schadelijke effecten hebben op rode bloedcellen en verlaagde hemoglobinespiegels (eiwit in bloed dat zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam vervoert).

Ook kan straling bijdragen aan een verhoogde concentratie van koolstofdioxide, hypoxie (zuurstoftekort) en complicaties aan de bloedvaten.

Ook kan straling het hart- en vaatstelsel direct en/of indirect aantasten.

Straling en Covid-19

Blootstelling aan elektromagnetische straling kan de besmettelijkheid van Covid-19 verhogen doordat de hoeveelheid calcium in de cellen wordt verhoogd.

Dit kan indirect bijdragen aan ontstekingsprocessen en trombose.

Hoe is de blootstellingslimiet van straling vastgesteld?

Er is vanuit de instantie die de blootstellingslimiet heeft geadviseerd, nooit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek gedaan naar de effecten van straling. 

De toegestane limieten berusten op een modelberekening uit 1998.

Om de veilige bovengrens van stralingsbelasting vast te stellen, heeft men een plastic hoofd gevuld met zout water en gedurende 6 – 30 minuten bestraald. Als het hoofd meer dan 1 graad opwarmde, achtte men de hoeveelheid straling te hoog.

Biologische effecten heeft men in het ‘onderzoek’ buiten beschouwing gelaten.

Dit onderzoek is niet in verhouding met de praktijk, waarbij we 24 uur per dag al ongeveer 30 jaar worden blootgesteld aan straling.

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Wat is de blootstellingslimiet?

De blootstellingslimiet die is Nederland is vastgesteld is 61 Volt per meter. In veel landen om ons heen wordt een veel lagere blootstellingslimiet gehanteerd.

Toch zijn er genoeg wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat onder 1 Volt per meter er al schadelijke effecten optreden.

De Gezondheidsraad geeft ook toe dat er onder de blootstellingslimiet mogelijk schade op kan treden.

Ondanks dat alle websites van de overheid en haar adviesorganen ons doen geloven dat alles veilig is, ligt er een hele stapel onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk wat aan de hand is. Hier wordt niets mee gedaan.

De kleine lettertjes bij jouw Telefoon

In de kleine lettertjes van de gebruiksaanwijzing van jouw telefoon staat dat je de telefoon tijdens het bellen 2,5 cm van je oor dient te houden. 

De reden dat dit er staat is dat binnen deze 2,5 cm de blootstellingslimiet niet meer gegarandeerd kan worden. De veiligheidsmetingen zijn ook op 2,5 cm afstand uitgevoerd.

Als je de telefoon in je broekzak of BH draagt of de telefoon draagt aan een koord, voldoe je niet aan het advies van 2,5 cm.

Opvallend is dat verzekeraars massaal ‘letsel door straling’ schrappen uit de polissen of het in de hoogste risico-klasse plaatsen.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

De effecten van straling op de natuur

Bomen lijken steeds vaker ziek te worden en dood te gaan. Deskundigen speculeren over oorzaken als droogte, stikstofbelasting en klimaatverandering.

Maar er zijn sterke aanwijzingen dat ook straling van elektromagnetische velden een belangrijke rol speelt. Zeker is dat bomen de uitrol van 5G hinderen, waardoor massale kap dreigt.

Ook wordt de wereldwijde gestage afname van het aantal bijen en insecten vaak toegeschreven aan het gebruik van landbouwgif. Maar dat lijkt niet het hele verhaal.

Een onderzoek in Australië laat een dramatische terugloop zien van de biodiversiteit na plaatsing van resp. 3G en 4G masten. Ook is er melding gemaakt van verstoorde navigatiecapaciteit van bijen en trekvogels en zeezoogdieren die de weg kwijtraken als gevolg van zendmasten.

Straling op scholen

Anders dan in een land als Frankrijk, doet in Nederland het ministerie van Onderwijs niets om de blootstelling van schoolkinderen aan straling van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan.

Ook is er veel onwetendheid. Zo staat in veel handleidingen van tablets om deze op een afstand van 20 cm van het lichaam te houden. Kinderen doen dat niet uit zichzelf.

Steeds meer stralingsgevoelige kinderen komen in de problemen, zonder dat ouders weten waarom.

moestuin c

Wat is het belang van de digitale revolutie?

Nederland wordt gezien als een belangrijk land om 5G op uit te rollen. Nederland gaat namelijk een belangrijke rol spelen als digitale hoofdstad van Europa.

De digitalisering wordt verkocht als vooruitgang, denk aan zelfrijdende auto’s en operaties die op afstand kunnen worden uitgevoerd.

De uitrol van 5G is een verhaal waar heel veel geld in gestopt wordt en waar vele belangen spelen. Echter de gezondheid van de burger heeft hier geen prioriteit.

Mocht je hier meer over willen weten, raad ik je aan om naar deze podcast te luisteren.

Speelt straling een rol bij Migraine?

Het is lastig vast te stellen dat Migraine een direct gevolg is van straling. Wel is vastgesteld dat (kunstmatige) elektromagnetische straling ongewenste biochemische processen in werking stelt. 

Straling vormt zonder twijfel een gezondheidsrisico en dit risico is groter dan ons wordt voorgehouden. Daarmee is het heel goed mogelijk dat straling van invloed is op jouw op Migraine.

Het lastige is dat de meesten 24 uur per dag worden blootgesteld aan (kunstmatige) straling. We hebben niet de keuze om er zomaar even uit te stappen. Met 5G al helemaal niet.

paarse voeding koolraap

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Tips om je tegen straling te beschermen

Wat kun je doen om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de effecten van straling?

● Bekabel verbindingen zoveel mogelijk. Wist je dat je zelfs een iPhone kunt bekabelen?
● Leg de telefoon niet onder het hoofdkussen en draag het toestel niet direct tegen je lichaam aan zoals in je broekzak of beha of telefoonkoord.
● Houd de telefoon tijdens het bellen op tenminste 2,5 cm van het oor. (Deze waarschuwing staat ook in de gebruiksaanwijzing.)
● Zet wifi uit wanneer die niet gebruikt wordt, zoals ’s nachts. Stel het zendvermogen lager in of gebruik een eco-wifi-router, die minder straling geeft en automatisch uitgaat als je geen wifi gebruikt.
● Gebruik geen DECT draadloze huistelefoon of babyfoon. Kies in plaats daarvan voor bekabeld of voor de ‘eco-mode plus versies’. Deze geven veel minder straling.
● Gebruik stralingsvrije Airtube oortjes in plaats van de klassieke oortjes. (Bij de traditionele bedrade oortjes, wordt de straling namelijk alsnog via de electra-kabeltjes naar je hoofd geleid.)
● Schaf zo min mogelijk slimme (Smart) apparaten aan die werken op wifi of bleutooth, hoe verleidelijk het ook is.

Daarnaast helpen gezonde voeding, bewegen en voldoende ontspanning om je lichaam zo weerbaar mogelijk te maken tegen ongewenste biochemische processen in je lichaam.

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Activeer het zelfhelend vermogen en doorbreek migraine!

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

HIER lees je er alles over.

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Speelt straling een rol bij migraine?

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Bron 1 
Bron 2 
Bron 3: 5G een revolutie, maar waar leid die naartoe? Auteur: Sylvia Slegers

Fotografie: Marjolein Tebrunsvelt

Leestijd: 10 minuten

Migraine, is dat de straf na alcohol?

Met de zon, een boek en een rosé op het terras, om het vervolgens te bekopen met oorlog in je hoofd.

Je het gevoel dat je uit elkaar knalt van de pijn. Als het helemaal tegenzit hang je ook nog boven de pot.

Migraine, is dat de straf na alcohol?

Wat is alcohol?

Alcohol (ethanol) is een chemische verbinding en komt van nature voor in bepaalde planten en micro-organismen.

Deze kleurloze, snel ontvlambare vloeistof heeft een herkenbare geur en wordt soms toegevoegd aan eten en drinken. Ook wordt ethanol gebruikt als brandstof, als oplosmiddel in de industrie en in schoonmaak- en ontsmettingsmiddel.

Hoe ontstaat alcohol?

Alcohol ontstaat als fruit, graan of andere natuurproducten gaan gisten. Gist zet de suiker uit het graan of fruit om in alcohol. Zo ontstaat bijvoorbeeld bier uit gerst en wijn uit druiven.

De temperatuur en de hoeveelheid suiker bepalen hoe snel en hoeveel alcohol er ontstaat.

wijn c

Geschiedenis van alcohol

Alcoholische dranken zijn sinds lange tijd onderdeel van de menselijke cultuur en samenleving. Op muurschilderingen uit het oude Egypte van zo’n 1500 jaar voor Christus is te zien hoe de mensen samen alcohol dronken en feest vierden. Bij de oude Grieken en Romeinen was wijn heel populair.

In de middeleeuwen dronken mensen bier omdat het schoner was dan drinkwater. Van het drinkwater werd je snel ziek.

Maar voor de gewone mens was alcohol lange tijd geen alledaags genotmiddel. Alcohol was duur en niet altijd beschikbaar.

Alcohol in de moderne samenleving

In de moderne samenleving is alcohol niet meer weg te denken. De reden dat wij alcohol drinken heeft te maken met cultuur of omgevingsfactoren.

Bij uitgaan is alcohol onder jongeren de normaalste zaak van de wereld. Zodra de 5 in de klok is, mag bij veel huishoudens de kurk van de fles. Bij bruiloften, verjaardagen en promoties proosten we op iedere gelegenheid. 

Migraine na alcohol

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Wat gebeurt in je lichaam als je alcohol drinkt?

Als je drinkt komt de alcohol via je bloed bij je organen terecht. Het bloed verspreidt de alcohol door het hele lichaam.

Zo verdooft alcohol de hersenen, waardoor je je anders gaat gedragen. Ook komt alcohol langs het hart. Het hart gaat sneller kloppen, omdat de bloeddruk eerst daalt.

Alcohol heeft ook een effect op de nieren en op de huid. De nieren gaan van alcohol harder werken. Hierdoor droogt je lichaam sneller uit. Ook je huid wordt droger, waardoor er huidklachten kunnen ontstaan, waaronder rimpelvorming, netelroos en eczeem.

De lever zorgt er uiteindelijk voor dat de alcohol wordt afgebroken en weer uit je lichaam verdwijnt. Als je heel veel drinkt kan de lever ziek worden. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe groter het effect op de organen en het lichaam.

Alcohol, hormonen en stress

Alcohol heeft ook invloed op de hormonen, het verhoogt het oestrogeengehalte in het bloed.

Ook zorgt alcohol ervoor dat de lever het stresshormoon cortisol minder goed uit het lichaam verwijdert. Dit kan ervoor zorgen dat stress zich op blijft stapelen.

Je hebt dus het gevoel dat je ontspant als je drinkt, maar op de lange termijn blijft de stress juist in het lijf. Als iemand lange tijd veel stress heeft, is dat ook slecht voor het lichaam en kan dit veel klachten geven waaronder MIGRAINE.

Verder zorgen grotere hoeveelheden alcohol (meer dan 1-2 glazen per dag) voor minder testosteron. Het lichaam heeft testosteron nodig voor onder andere spieropbouw.

Migraine zonder medicijnen

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Beschadigde slijmvliezen door alcohol

Alcohol is een bijtende stof. Het irriteert en beschadigt het beschermende slijmvlies van alles wat het direct aanraakt. In de keel, mond, slokdarm, maag en darm zit dit slijmvlies.

Zodra het slijmvlies in de darm is aangetast, laat deze meer giftige stoffen door, die anders afgevoerd worden.

Deze stoffen komen nu in de bloedbaan terecht en kunnen andere organen beschadigen. Bovendien kan hierdoor een verlies aan voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en eiwitten ontstaan.

De afbraak van alcohol

Bijna alle alcohol in het lichaam wordt door de lever uit het lichaam verwijderd. De overige alcohol verdwijnt uit het lichaam via de urine en het zweet.

Na een avondje stevig drinken kun je nog alcohol in je bloed hebben als je wakker wordt.

Je kunt niet zorgen dat de alcohol sneller uit je lichaam gaat. Overgeven, slapen, koffiedrinken of een koude douche helpen niet om sneller nuchter te zijn.

 

maan c

Waarom krijg je MIGRAINE na alcohol?

Door de afbraak van alcohol in de lever komt een giftige stof vrij (aceetaldehyde), die vervolgens moet worden afgebroken. Deze stof kan ervoor zorgen dat je MIGRAINE krijgt na het drinken van alcohol.

Alcohol heeft daarnaast een vaatverwijdende werking waardoor ook bloedvaten in de hersenen uitzetten, ook dit kan MIGRAINE veroorzaken.

Alcohol zorgt er ook voor dat je meer uitdroogt. Dehydratatie kan ook MIGRAINE tot gevolg hebben.

Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen chronische hoofdpijn na alcohol krijgen als zij te vaak drinken.

Tannine in wijn lokt hoofdpijn uit

Ook kunnen bepaalde stoffen in alcoholische dranken, waaronder tannine in wijn, MIGRAINE uitlokken. Doorgaans zit er in rode wijn meer tannine dan in witte wijn.

Tannines zijn moleculen die zitten in de schil, pitjes of steeltjes van druiven. Ook zitten ze in de houten vaten waarin wijn wordt bewaard.

Tannines beïnvloeden de kleur, smaak en structuur van wijn en hebben een drogende werking. Op die manier zorgen ze ook voor de wat bittere smaak.

Tannines hebben invloed op de serotonine afgifte en op het uitzetten en samentrekken van bloedvaten, wat MIGRAINE tot gevolg zou kunnen hebben.

De ene persoon is gevoeliger voor de werking van tannines dan de andere.

is koffie gezond

Bestrijdingsmiddelen in wijn en bier

Bier bevat vaak bestrijdingsmiddelen. Granen worden bespoten om ze makkelijker te oogsten. Vlak voor de oogst spuiten de boeren hun hele veld onder, zodat het graan gelijkmatig verdort en daardoor de oogst sneller verloopt. 

Ook worden de meeste conventionele wijnen gemaakt met druiven die behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen.

We weten dat bestrijdingsmiddelen hormonale verstoringen met zich meebrengen, welke weer in verband worden gebracht met MIGRAINE.

Als je de keuze hebt, kies dan altijd voor biologisch.

Klachten na alcohol worden erger als je ouder wordt

Als je het gevoel hebt dat je alcohol in je studententijd beter kon hebben dan nu: dat klopt.

De belangrijkste reden dat je steeds slechter tegen drank kunt, is dat in de loop der jaren de spiermassa in je lijf meer en meer vervangen wordt door vet.

In spieren zit meer water dan in vet, waarin de alcohol makkelijker verdund wordt.

pomme-27 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Veel Aziatische mensen kunnen slecht tegen alcohol

Om alcohol goed af te breken, heeft je lever twee enzymen nodig: alcoholdehydrogenase (ADH) en aldehydedehydrogenase 2 (ALDH2). Die zetten de alcohol om in de stof acetaldehyde en daarna het onschadelijke azijnzuur.

Genetisch bepaald hebben een groot deel van de Japanners, de Chinezen, de Vietnamezen en Indonesiërs een afwijkend ADH en ALDH-enzymsysteem, waardoor ze alcohol minder goed afbreken.

Is een kater dan hetzelfde als Migraine?

Van MIGRAINE weten we dat het meestal voorkomt aan slechts één kant van het hoofd, rond de slaap. De pijn is meedogenloos, het gaat er flink bonzend en kloppend aan toe.

De pijn kan misselijkheid veroorzaken en ervoor zorgen dat je moet overgeven. Voor veel mensen zijn de meeste prikkels zoals lichtflitsen, geluid en geuren al teveel.

Van een kater weten we dat het ook kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en overgeven. Maar ook overgevoeligheid voor prikkels van buitenaf, zoals licht en geluid.

De klachten van Migraine en een kater lijken dus veel op elkaar. 

Of het nu valt onder de noemer kater of MIGRAINE, of allebei, is eigenlijk niet zo belangrijk. Mogelijk lokt de kater jouw migraine-klachten uit. 

zijn vijgen gezond?

Hoe weet je of je alcohol intolerant bent?

Bij een intolerantie is het lichaam niet of moeilijk in staat om alcohol af te breken. Symptomen van een alcoholintolerantie zijn: misselijkheid, netelroos, een piepende ademhaling, blozen, een loopneus, benauwdheid of hartkloppingen.

Of de reactie komt pas later in de vorm van diarree, misselijkheid of hoofdpijn.

Bij alcohol intolerantie reageert je lichaam op de alcohol alsof het een gevaarlijke indringer is. Het immuunsysteem wordt geactiveerd en er komen stoffen als histamine vrij. Dit kan MIGRAINE in de hand werken.

Herken jij je in deze klachten? Dan ben je mogelijk alcohol intolerant.

Is alcohol gezond?

Al alcohol vandaag zou worden uitgevonden, zou het verboden worden. Alcohol in alle doseringen is giftig en ongezond, punt.

Wel bevat rode biologische wijn bepaalde antioxidanten, die een gunstige werking hebben op je gezondheid. Maar de bewering dat een glas alcohol per dag de gezondheid bevordert, is inmiddels naar het land der fabelen verwezen.

De lobby van de drankindustrie is zeer krachtig wat de overheid ervan weerhoudt om meer verantwoordelijkheid te nemen.

perzik c

De maatschappelijke druk van alcohol

De maatschappelijke druk om te drinken is groot, al vanaf jonge leeftijd. Drinken ‘hoort erbij’ en is onderdeel van ons bestaan. Wanneer je niet meedoet, word je bijna met de nek aangekeken.

Drinken is ook zodanig vercommercialiseerd, dat het ons dat exclusieve gevoel kan geven waar we soms naar verlangen. Want wees eens eerlijk, als we wijn aangereikt krijgen in een Mickey Mouse mok, blijft er weinig meer over van dat exclusieve gevoel.

MIGRAINE-patienten zijn geneigd zich aan te passen aan wat de omgeving van hen vraagt, en drinken dan vaker dan dat ze zelf zouden willen, met alle gevolgen van dien.

Wanneer kun je beter helemaal stoppen met alcohol?

Jouw lichaam is jouw graadmeter. Krijg jij lichamelijke klachten zoals MIGRAINE tijdens of na het drinken van alcohol? Stop er dan mee en onderzoek voor jezelf de effecten.

Ook als je kampt met chronische onrust en je geneigd bent om alcohol als verdovend middel in te zetten, stop daar dan mee. Ga op zoek naar de onderliggende oorzaak van deze onrust.

Ook als het lastig voor je is om slechts ‘af en toe’ of ‘een beetje’ te drinken en je eigenlijk niet zonder kunt, dan is het helemaal stoppen met drinken een serieuze overweging waard. 

Verslaving gaat niet zozeer over hoeveel je drinkt, maar veel meer over de afhankelijkheidsrelatie die je met alcohol hebt.

tarwe en gluten, darmklachten en migraine

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Een lichaam in balans kan best tegen een stootje

Daarmee is het niet gezegd dat het drinken van alcohol voor iedereen schadelijk is en per definitie lichamelijke klachten met zich meebrengt.

De schadelijke effecten hangen uiteindelijk af van de staat van de voedingsbodem. 

Een lichaam in balans kan best tegen een stootje.

Wat vragen MIGRAINE en alcohol van jou

Je hoeft alcohol niet volledig uit te bannen, om MIGRAINE voor te zijn.

Wat wel belangrijk is, op het moment dat een glaasje alcohol zich aandient, je contact maakt met je lichaam. Luister eens naar het fluisteren. 

Vaak voel je namelijk wel of de alcohol op dat moment welkom is of niet. Bij twijfel, niet doen!

Zorg ook altijd dat je voordat je alcohol gaat drinken, voldoende water hebt gedronken en iets voedzaams hebt gegeten. Drink niet teveel en na ieder glas alcohol, een glas water.

Laat je bij de keuze van ‘wel of geen alcohol’ niet afleiden door belemmerende overtuigingen, zoals de verwachtingen van de ander. Een ieder die echt om jou geeft, zou elke keuze die jij maakt vanuit zelfliefde, moeten respecteren. Doet diegene dat niet, dan is dat iets van de ander. 

Waarom vindt de ander het zo belangrijk dat jij drinkt?

Probiotica na het drinken van alcohol

Daarnaast heb ik me door een Australische arts laten vertellen, dat je na een avondje alcohol het beste een goede kwaliteit probiotica* kunt slikken.

Dit bevordert de afbraak van alcohol waardoor je minder snel kans hebt op klachten. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat dit werkt!

Alcoholvrij bier of wijn een goed alternatief?

Tegenwoordig is er genoeg alcoholvrij aanbod in de schappen. Om alcohol te vermijden en jezelf wel het gevoel te geven ‘dat je meedoet’ is dit een goed alternatief. Ervaar zelf hoe je hierop reageert.

Bedenk wel dat alcoholvrije alternatieven alleen in het kader van ‘geen alcohol’ een betere keuze is, hetgeen niet wil zeggen dat deze dranken in het belang zijn van je gezondheid. Het blijven veelal industrieel bewerkte producten waar je beter zoveel mogelijk vanaf kunt blijven.

6 weken Powersmoothie Challenge

Conclusie

Is Migraine de straf van alcohol? Een retorische vraag. Want op het moment dat je boven de pot hangt, voelt het in ieder geval wel als straf. 

Soms maakt het niet uit hoeveel je drinkt, zelfs een klein slokje kan je al compleet platleggen.

De oorzaak van een overgevoelige reactie na het drinken van alcohol, heeft vrijwel altijd te maken met een onderliggende disbalans. Dit kan komen door tal van factoren, waaronder het vrijkomen van histamine, een overbelaste lever, een ongezond darmmicrobioom, stress of dehydratatie.

Je hoeft alcohol niet volledig op te geven om MIGRAINE voor te zijn. Wel vraagt het om zelfbewustzijn en zelfonderzoek.

Houd daarom eens een dagboekje bij en schrijf op wanneer je drinkt en hoeveel. Maar ook wat je gegeten hebt ervoor en erna. Hoe voelde je je lichamelijk maar ook emotioneel? Waar zat je in je hormonale cyclus? Was er sprake van onrust, stress of een conflict? Stond je volledig achter je keuze om alcohol te drinken?

Uiteindelijk is het zaak om de oorzaak van een overgevoelige reactie op alcohol aan te pakken en MIGRAINE daarmee bij de wortel aan te pakken.

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-8 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Activeer het zelfhelend vermogen en doorbreek migraine!

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

HIER lees je er alles over.

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

wijn c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Bron 1 
Bron 2: ‘Op je gezondheid?’ auteur: Prof. Dr. René Kahn

Fotografie: Marjolein Tebrunsvelt

Leestijd: 2 minuten

Maak die kwantumvlucht en doorbreek Migraine

Als je gewond bent geweest,
omdat je pijn is aangedaan.

Als je eerder bedrogen bent,
en je vertrouwen in mensen is aangetast.

Als je hoog hebt willen vliegen en je bent naar beneden gevallen.

Als mensen je hebben verlaten en met een ander zijn verdergegaan.

Als je lichaam je in de steek liet en jij je leven en je werk daarom aan moest passen.

Als de druk in je leven te veel werd en je hebt je terug moeten trekken.

Als groot verlies aan je deur klopte en diepe rouw je onderuit liet gaan.

Als je leven uit conflicten bestond en chaos en drama vaak dirigeerden.

Als je strijd om je verslaving te overwinnen eindeloos en ontmoedigend werkte.

Als je grote liefde onbeantwoord bleef en het knaagde aan je zelfvertrouwen.

Dan zijn het wonden die moeten helen.

Dingen die je soms vleugellam maken.
Een onverwachte bres slaan in het leven.

En alles is daarna met angst omgeven. Angst om nooit meer te kunnen vliegen. Om niet meer lief te kunnen hebben.

Angst die je naar beneden drukt aan de grond.

Je bent meer dan je denkt. In staat om dit allemaal te overwinnen. De vleugel zal uiteindelijk weer genezen.

In de tijd van ingrijpende gebeurtenissen ligt de grote schat van een kwantumvlucht.

Heel dicht bij je gevoel zul je het meeste groeien aan inzicht en aan een dieper verstaan.

Het kan dat je nog bij je gevoel moet komen.
Een crisis is een kans om verder te komen.

Laat niet de angst je aan de grond houden. Stijg er bovenuit met weer nieuw elan.

Pak weer een nieuw gevoel van vrijheid met de wind onder je geheelde vleugel.

Je bent gegroeid en sterker geworden.

Vlieg …neem de ruimte, neem alle ruimte. Vlieg.

Just Be….

 

Auteur: onbekend

pomme-5 klein

Maak die kwantumvlucht en Doorbreek MIGRAINE. Lees er HIER alles over.
 
Of schrijf je in voor het volgende webinar:

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Maak die kwantumvlucht en Doorbreek MIGRAINE. Lees er HIER alles over.
 
Of schrijf je in voor het volgende webinar:

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel: