fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pomme Lifestyle: coachingspraktijk ‘integrale leefstijl- en vitaliteit’ sinds 1 september 2019, handelend als zelfstandige, eigenaar Marieke de Zwaan

Klant: degene die een dienst of product afneemt van Pomme Lifestyle, online danwel offline.
Cliënt: degene aan wie door Pomme Lifestyle advies of coaching verleend wordt, online danwel offline.
Arts: de huisarts, psycholoog, psychiater of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is;

1. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

De cliënt of de klant zich aanmeldt voor een coachingstraject, -programma, training, workshop, of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
De cliënt of de klant en Pomme Lifestyle hebben een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afgesloten. De cliënt of de klant schaft een product aan via de website.

2. Annulering / restitutie

2a. Consumenten / particulieren

Online en offline producten en diensten:

Voor particulieren is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pommelifestyle.com. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant zal worden teruggestort.

Kosten voor online verzonden documenten / programma’s kunnen niet worden gerestitueerd.

Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien de cliënt of de klant korter van tevoren verzet, betaalt de cliënt of de klant 60% van het bedrag voor het betreffende gesprek.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

Voorafgaand annuleren van deelname aan een eenmalig event, lezing, training of workshop:

– Annuleren 0 t/m 14 dagen vooraf; cliënt of klant ontvangt een tegoedbon t.h.v. het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Pomme Lifestyle voor onbepaalde tijd. Het ticket kan ook omgeboekt worden op een andere naam (overdragen). 
– Annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand; cliënt of klant ontvangt het volledige bedrag van de boeking zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen terug op zijn of haar rekening.
– Indien Pomme Lifestyle de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het event; het volledige bedrag van de boeking wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen aan de 
cliënt of klant  gerestitueerd. 

2b. Bedrijven

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject, -programma of training om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

3. Tariefstelling

Voor alle diensten en producten deelt Pomme Lifestyle de cliënt of de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. 

Voor particulieren en bedrijven worden verschillende tarieven gehanteerd. Voor particulieren zijn de genoemde tarieven inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor bedrijven zijn de genoemde tarieven exclusief BTW. 

Pomme Lifestyle is niet gerechtigd prijsstijgingen door te voeren tijdens een coaching traject. Indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, blijft de eerder afgesproken prijs gelden, tenzij er een nieuwe overeenkomst tot stand komt. 

4. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt of de klant aan Pomme Lifestyle contant of op
rekening te geschieden volgens de betalingstermijn vermeld op de factuur. 

Pomme Lifestyle is gerechtigd een consult of dienst te weigeren indien de cliënt of de klant de betaling niet heeft voldaan. De cliënt of de klant krijgt, indien gewenst een verzamelfactuur van de betalingen. 

Indien achteraf betaling overeengekomen is en de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Pomme Lifestyle gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

5. Dienst wijzigen

Mocht tijdens een traject blijken dat de aangeschafte dienst (bijvoorbeeld een coachingstraject) van Pomme Lifestyle aangepast wenst te worden, dan kan dit in overleg met Pomme Lifestyle. De kosten worden evenredig verrekend.

6. Vervanging

Pomme Lifestyle heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

7. Aansprakelijkheid

Pomme Lifestyle is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in de persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn of haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.

Is de cliënt of de klant ontevreden over een door Pomme Lifestyle geleverde dienst, dan doet Pomme Lifestyle haar uiterste best om daar samen met de cliënt of klant uit te komen. De aansprakelijkheid van Pomme Lifestyle gaat niet verder dan de overeengekomen afspraken voor de betreffende dienst.

Pomme Lifestyle spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website, in de trainingen en  documenten op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten.

8. Intellectueel eigendom

Pomme Lifestyle behoudt te allen tijde alle rechten op verstrekte documenten, E-boeken, receptenbundels, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, advies en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt of klant. 

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Pomme Lifestyle noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt of de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt of klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Pomme Lifestyle verstrekt zijn. 

9. Weigeren

Mocht in een uitzonderlijk geval blijken, dat na 1 of meerdere gesprekken de cliënt niet binnen de beoogde doelgroep valt, staat het Pomme Lifestyle vrij een kandidaat te weigeren. De kosten van al geleverde diensten zullen met het reeds betaalde bedrag worden verrekend, waarna het restant zal worden teruggestort.

10. Geheimhouding

Vanzelfsprekend gaat Pomme Lifestyle vertrouwelijk om met de gegevens van de klant of de cliënt. Lees voor meer details ook de privacyverklaring.